Нормативни и правни акти

365 kB Одлука о безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо 430 kB Одлука о висини накнаде за заузимање јавних површина на подручју општине Рудо 346 kB Одлука о висини накнаде за технички преглед објекета 167 kB Одлука о водоводима 468 kB Одлука о гробљима и погребној дјелатности 142 kB Одлука о давању у закуп пословног простора 100 kB Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу 171 kB Одлука о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо 418 kB Одлука о држању и заштити домаћих животиња 349 kB Одлука о комуналној накнади 432 kB Одлука о комуналном реду на подручју општине Рудо 274 kB Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнаде за израду локацијских услова 92 kB Одлука о називу улица, установа и трга у Рудом 195 kB Одлука о накнади штете 463 kB Одлука о образовању мјесних заједница са измјенама 89 kB Одлука о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама 248 kB Одлука о општинским административним таксама 215 kB Одлука о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2024. години 98 kB Одлука о поступку, условима и начину одређивања висине закупа привремено додјељеног грађевинског земљишта у државној својини 88 kB Одлука о усвајању просторног плана општине Рудо 516 kB Протокол о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици и родно базираног насиља 1 MB Протокол општине Рудо о поступању у случајевима насиља над женама и у породици 2 MB Стратегија развоја пољопривреде и руралног подручја општине Рудо 2023-2027 2 MB Усаглашена Стратегија развоја општине Рудо 2018-2027
Next »Page 1 of « Prev