Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

maric 2

Начелник Одјељења:  Славослав Марић

Контакт адреса:
Телефон: 058/712-052
Факс:       058/711-242
Е-маил:  rudo.privredа@teol.net
Kанцеларија број 16.

 

Биографија:

Славослав Марић
Рођен 25.06.1958. године у Прибоју, Република Србија.
Основну школу и Гимназију завршио у Прибоју.
Дипломирао на Економском факултету у Подгорици и стекао звање дипломирани економиста. Посједује цертификат овлаштеног рачуновође.
Прије именовања за Начелника Одјељења за привреду,финансије, просторно уређење и инспекцијске послове у Општинској управи Рудо, обављао послове: Финансијског руководиоца- директора предузећа Инкоп у Прибоју (1989-1990), предузетника (1991-1995), помоћника директора за економске послове Фабрике сједишта у Прибоју (1996-1998), шефа рачуноводства ФАП корпорације-Аутодијелова Рудо (1999-2000), професора економске групе предмета у Средњошколском центру Рудо и Економско-машинскоелектротехничкој школи Прибој (2001-2006), пореског инспектора у Министарству финансија Републике Србије – Пореској управи Прибој (2006-2019) и на пословима пореског инспектора у Министарству финансија Републике Србије – Пореска управа филијала Пријепоље (2019-2020).
Супруг и отац двоје дјеце.

 

Надлежност Одјељења:

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове обавља стручне и управне послове који се односе на:

 • припрему одлука и других аката из надлежности овог Одјељења,
 • студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдјевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреде, шумарство и водопривреда), приватно предузетништво,
 • припрему нацрта буџета општине и завршног рачуна,
 • праћење остваривања прихода и расхода у буџету и контролу кориштења буџетских средстава,
 • врши унос средстава буџета у систем трезора,
 • финансијско материјално и рачуноводствено пословање, кориштење буџетских средстава,
 • обезбјеђење услова за израду просторно-планске документације и њено спровођење,
 • израду развојних планова,
 • контролу инвестиционо-техничке документације,
 • издавање грађевинских и употребних дозвола,
 • кориштење грађевинског и пољоприведног земљишта,
 • инспекцијске послове из надлежности општине,
 • контролу законитог коришћења и откупа станова,
 • послове комуналне полиције, заједничку комуналну потрошњу, као и друге послове за које се одреди надлежност овог органа.

У циљу ефикаснијег обављања послова, односно постизања веће дјелотворности, ефективности и одговорности, послови овог Одјељења обављају се у оквиру два одсјека и то:

РАДНА МЈЕСТА

 

- Одсјек за привреду , финансијеи урбанизам

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Начелник Одјељења 1
2. Шеф Одсјека – Самостални стручни сарадник за буџет и главну књигу трезора 1
3. Самостални стручни сарадник за унос фактура и потраживања у трезорском пословању 1
4. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и књиговодство 1
5. Стручни сарадник за послове благајне 1
6. Самостални стручни сарадник за јавне набаке и инвестиције 1
7. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и књиговодство буџетских корисника 1
8. Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и урбанизам 1
9. Самостални стручни сарадник за приватно предузетништо и пољопривреду 1
10. Виши стручни сарадник за просторно планирање, грађевинарство,  локалне путеве и водопривреду 1
УКУПНО 10

 

- Одсјек за инспекције и комуналну полицију

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Шеф Одсјека – тржишни инспектор 1
2. Инспектор за храну 1
3. Урбанистичко грађевински и инспектор за друмски саобраћај 1
4. Пољопривредни инспектор 1
5. Инспектор шумарства и лова 1
6. Ветеринарски инспектор 1
7. Комунална полиција (Начелник и комунални полицајац ) 2
8. УКУПНО 8