Статут

На основу члана 152. став 2. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13) и члана 1. Закључка о изради пречишћеног текста Статута општине Рудо, („Службени гласник општине Рудо“ број 4/13), Комисија за статутарна питања, пословник и прописе Скупштине општине Рудо, на сједници одржаној дана 15.03.2013. године, утврдила је Пречишћен текст Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/08- Пречишћени текст, 9/08, 2/09, 1/11 и 3/13), у којем је означен дан ступања на снагу наведеног Статута.

Број:01-022-31/13.
Дана:15.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Миковић,с.р.

 

С Т А Т У Т
ОПШТИНЕ РУДО
(Пречишћен текст)

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Дефиниција

Општина Рудо је основна територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Општина), образована за више насељених мјеста у њеном саставу.

Остварујући право на локалну самоуправу грађани Општине непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању својих заједничких интереса.

Органи Општине уређују и управљају, у границама закона и овог Статута, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу становништва Општине.

Члан 2.
Подручје Општине

Подручје општине чине слиједећа насељена мјеста: Арбанаси, Арсићи, Баре, Бијело Брдо, Бишевићи, Бјелуговина, Бјелушине, Бјељевине, Близна, Борановићи, Бован, Божовићи, Будалице, Цвркоте, Чавдари, Даниловићи, Долови, Доња Ријека, Доња Стрмица, Доњи Цикоти, Доњи Раванци, Дорићи, Дубац, Дуговјеч, Џиханићи, Гаочићи, Гојава, Горња Ријека, Горња Стрмица, Горње Цикоте, Горњи Раванци, Грабовик, Гривин, Јањићи, Књегиња, Косовићи, Ковачи, Кула, Љутава, Међуречје, Микавице, Миоче, Мисаиловина, Мокронози, Мрсово, Николићи, Обрвена, Омачина, Омарине, Опутница, Орах, Оскоруша, Паст, Пазаље, Пељевићи, Петачине, Плема, Похаре, Полимље, Попов До, Пребидоли, Прибишићи, Пријеворац, Радожеље, Раковићи, Равне Њиве, Ресићи, Рудо, Рупавци, Сетихово, Соколовићи, Станковача, Старо Рудо, Стргачи, Стргачина, Шахдани, Штрпци, Трбосиље, Трнавци, Трнавци код Рудог, Устибар, Увац, Ваган, Вити Граб, Заграђе, Зарбовина, Златари, Зубач и Зубањ.

Граница Општине је утврђена ободним границама катастарских општина које се налазе у њеном саставу.

Члан 3.
Правни субјективитет и сједиште

Општина има својство правног лица.
Сједиште Општине је у Рудом.

Члан 4.
Симболи

Општина има свој симбол – грб.

Грб је у облику штита, обрубљен заставом Републике Српске. Средишњи хоризонтални натпис «Рудо» дјели штит на два поља. Доминантно обиљежје горњег поља представља приказ цркве Св.Апостола Петра и Павла у Рудом, а у доњем пољу је симболично представљена ријека Лим.

Употреба грба регулисаће се посебном одлуком Скупштине.

Члан 5.
Празник и слава Општине

Празник и слава општине је 12 јули – Св. Апостоли Петар и Павле – Петровдан.

На дан празника општине не раде општински органи, предузећа, установе и друге организације на подручју Општине.

Начелник општине одредиће који су органи Општине, предузећа, установе и друге организације дужни да раде на дан празника.

Члан 6.
Општинска признања

Општина установљава и додјељује општинска признања.

Врсте признања, критеријуми и поступак за додјељивање општинских признања уређују се посебном одлуком.

Члан 7.
Људска права и слободе

 У Општини грађани остварују људска права и слободе које су им гарантоване међународним актима, Уставом и законом, без дискриминације по било којој основи.

Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 8.
Једнакост и равноправност

 У оквиру права и дужности Општине, органи Општине подстичу процесе равноправности и изједначавања грађана без обзира на националну, вјерску, етничку, полну или другу припадност, у складу са прописима.

Нико не може бити стављен у неповољнији положај у односу на другог, ако је то резултат дискриминације по било којој основи.

Члан 9.
Учешће у финансирању Општине

 Сва правна и физичка лица која обављају пословну дјелатност или остварују добит на подручју Општине, обавезна су да учествују у финансирању функција и овлашћења Општине путем пореза, такси, доприноса и других давања, у складу са законом и актима Општине.

Члан 10.
Пропорционална заступљеност

 У органима Општине обезбјеђује се пропорционална заступљеност конститутивних народа и групе Осталих на основу резултата на последњем попису становништва за Општину Рудо, у складу са законом и овим Статутом.

Прописима Општине, укључујући и прописе који се односе на организацију административне службе и запошљавање у административној служби, утврђују се конкретни начини обезбјеђивања пропорционалне заступљености.

Пропорционална заступљеност конститутивних народа и групе Осталих обезбјеђује се и међу функционерима Општине који се не бирају директно, у складу са законом.

Члан 11.
Језик

 У службеној употреби у Општини су: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа.

Службена писма су ћирилица и латиница.

Члан 12.
Националне мањине

 На подручју мјесних заједница гдје националне мањине чине апсолутну или релативну већину становништва, на њихов захтјев, обезбјеђује се употреба и језика те националне мањине, у складу са законом.

Припадници националних мањина остварују и друга заштићена права, у складу са законом и актима Општине.

 

II – ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ

Члан 13.
Општа одредба

 Општина има надлежности које су јој додијељене законом, као и оне надлежности од локалног интереса које нису искључене из њене надлежности нити додијељене неком другом нивоу власти.

Општина, путем својих органа, остварује надлежности у складу са Уставом, законом и овим Статутом.

Општина извршава послове из своје надлежности као самосталне и пренесене послове.

Члан 14.
Управљање Општином

На плану регулаторних радњи и управљања општином, Општина:

 • усваја програм развоја Општине као и планове развоја,
 • усваја просторне, урбанистичке и спроведбене планове,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета Општине,
 • уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског и осталог земљишта и пословног простора,
 • оснива и организује комуналну полицију, у складу са законом и актима Општине,
 • обавља послове инспекцијског надзора, у складу са законом,
 • управља и располаже имовином Општине,
 • образује и оснива општинске органе, организације и службе и уређује њихову организацију,
 • обавља послове правног заступања Општине, у складу са законом,
 • обезбјеђује извршавање закона и других прописа.

Када се стекну услови у складу са законом, Општина врши катастарске, геодетске и имовинско-правне послове, као и наплату, контролу наплате и принудну наплату изворних прихода Општине.

На плану пружања услуга Општина:

 • обавља специфичне функције у области културе, образовања, спорта, здравства и социјалне заштите, цивилне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности у складу са законом,
 • оснива предузећа, установе и друге организације ради пружања услуга из њихове надлежности, уређује њихову организацију и управљање,
 • уређује и обезбјеђује изградњу, одржавање и коришћење јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција Општине.

Члан 15.
Урбанистичко планирање и грађење

У области урбанистичког планирања и грађења Општина:

 • усваја урбанистичке планове и обезбјеђује њихово спровођење,
 • прати стање уређења простора и насеља на свом подручју,
 • издаје урбанистичке сагласности и одобрења за грађење,
 • обезбјеђује коришћење градског грађевинског и осталог земљишта у складу са законом, даје грађевинско земљиште на коришћење, утврђује накнаде за уређивање и коришћење градског грађевинског и осталог земљишта и стара се о њиховом уређивању, унапређивању и заштити,
 • обезбјеђује услове за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, одређује просторе за паркирање и уређује услове и начин њиховог коришћења и управљања, уређује начин одлагања комуналног отпада и одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности,
 • обезбјеђује услове и одређује начин изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја.

Члан 16.
Стамбено-комуналне дјелатности

У области стамбено-комуналних дјелатности Општина:

 • прописује правила одржавања реда у стамбеним зградама,
 • одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у стамбеним зградама,
 • прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем стамбених зграда,
 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју, под условима из посебног закона којим је уређено њихово коришћење,
 • одлучује о организовању послова одржавања стамбених зграда којима управља, висини накнаде за одржавање као и критеријуме и начине плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна дјелатност,
 • обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у стамбеним зградама и обавља и друге законом утврђене послове у области становања,
 • обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
 • обезбјеђује организационе и друге услове за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе,
 • обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља и одређује услове и начине сахрањивања као и начине организовања тих послова,
 • обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу,
 • обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији општине и ауто-такси превоза и
 • обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности.

Члан 17.

Општа управа

У области опште управе, Општина:

 • обезбеђује и организује вођење матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих,
 • обезбеђује вођење евиденција о држављанима Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • обезбеђује вршење других послова опште управе, у складу са законом.

 

Члан 18.
Култура

У области културе Општина:

 • стара се о заштити културних добара, осим културних добара утврђених законом као добара од значаја за Републику, у складу са законом и актима Општине,
 • обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен-обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени другим прописима,
 • организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за Општину и развој културно-умјетничког аматеризма у Општини,
 • обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига и других публикација и услове за рад библиотека чији је она оснивач и
 • изградња, реконструкција и одржавање објеката културе у којима се остварују потребе културе у Општини.

Члан 19.
Образовање

 Општина у области основног, средњег и високог образовања има надлежности прописане законом.

У складу са материјалним могућностима Општина помаже у побољшању услова рада у васпитно-образовним и школским установама, а према посебним програмима.

Члан 20.
Здравствена заштита

 У области здравствене заштите становништва Општина има надлежности прописане законом.

У складу са материјалним могућностима Општина помаже у побољшању услова и опремања здравствених установа, према посебним програмима, а у циљу побољшања здравствене заштите становништва на њеном подручју.

Члан 21.

Социјална заштита У области социјалне заштите Општина:

 • прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на свом подручју,
 • доноси општински програм развоја социјалне заштите и подстиче развој социјално-заштитних програма у Општини,
 • ствара услове за квалитетно пружање социјалних услуга својим грађанима (услуге дјеци, старијим, онеспособљеним, породицама са проблемима и другим социјално угроженим лицима),
 • оснива центар за социјални рад и брине се о обезбјеђењу кадровксих, просторних, финансијских и техничких услова за његов рад,
 • обезбјеђује средства за исплату права утврђених законом,
 • прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности и
 • развија друге специфичне садржаје у складу са потребама и могућностима у социјалној заштити.

Члан 22.

Друштвена брига о дјеци У области друштвене бриге о дјеци Општина:

 • обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколској установи, стара се о организовању различитих облика предшколског васпитања и образовања, превентивне здравствене заштите дјеце предшколског узраста, боравка дјеце у предшколским установама у складу са законом и обавља друге послове у складу са законом и актима Општине,
 • обезбјеђује услове за одржавање, изградњу, доградњу и опремање објеката установа друштвене бриге о дјеци и омладини као и услове за рад тих установа којима се обезбјеђује остваривање права у овој области из надлежности Општине.

Члан 23.
Спорт, физичка култура и омладинска политика

У области спорта, физичке културе и омладинске политике Општина:

 • стара се за обезбјеђивање услова за изградњу, одржавање и коришћење спортских и рекреативних објеката,
 • обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења општинског и међународног нивоа,
 • стара се о обезбјеђивању посебних услова за повећање обима и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • у складу са материјалним могућностима обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта,
 • обезбјеђује услове за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Општину и издаје захвалнице за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на подручју Општине, у складу са законом,
 • предузима мјере подстицања омладинског организовања и задовољавања специфичних потреба омладине на подручју Општине.

Члан 24.
Туризам, угоститељство, занатство и трговина

У области туризма, угоститељства, занатства и трговине Општина:

–  обезбјеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско-рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко-информативне и пропагандне дјелатности,

–  обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности.

Члан 25.
Заштита природних добара и животне средине

У области заштите природних добара и животне средине Општина:

–  усваја основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, у складу са законом,

-  одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мјере,

–  обезбјеђује услове коришћења и начин управљања каналском мрежом и другим водопривредним објектима у складу са прописима, затим изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и стара се о њиховој заштити, те ствара опште услове за очување чистоће обала ријека и језера на свом подручју,

–  обезбјеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у сеоским насељима, њихово коришћење и утврђује санитарно-техничке услове за испуштање отпадних вода,

–  одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове одређене законом,

–  обезбјеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним љековитим својствима и управља подручјима са природним љековитим својствима на којима је успостављен посебан режим заштите,

–  прописује граничне вриједности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом,

-  објављује податке о стању квалитета ваздуха,

–  стара се о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са угроженим квалитетом ваздуха и предузима одговарајуће мјере,

-  предузима мјере за заштиту од буке и обезбјеђује њено систематско мјерење,

–  обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси акта о стављању под заштиту одређеног природног добра,

–  одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих животиња и утврђује мјере за њихово организовано и нешкодљиво уклањање, обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету,

–   одређује испуњеност услова за обављање одређених послова на евиденцији о квалитету стоке, одабраним мушким приплодним грлима, прописује услове и начине држања пчела и постављања пчелињака, одређује подручја за селекцију пчела и

- друге послове на унапређењу сточарства.

Члан 26.
Послови пружања правне помоћи

Општина организује пружање правне помоћи грађанима на свом подручју. Начин обављања ових послова регулише се посебном Одлуком Скупштине општине и Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Члан 27.
Посланичка канцеларија

 Општина обезбјеђује простор и услове за рад посланичке канцеларије за све посланике изабране са свог подручја у Народну скупштину Републике Српске и Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине.

 

Члан 28.
Информисање

 Општина обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о свим питањима од значаја за живот и рад грађана у Општини, у складу са законом, овим Статутом и актима Општине.

Општина организује посебан систем обавјештавања у случају елементарних непогода, епидемије заразних болести или другим случајевима опасним по живот и здравље становништва.

Члан 29.
Заштита од елементарних непогода

 У области заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода Општина:

- усваја процјену могуће угрожености од елементарних и других већих непогода,

– одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од елементарних и других већих непогода,

- одређује мјере кад наступи елементарна или друга већа непогода и

– одређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других већих непогода.

Члан 30.
Пренесени послови

Општина може обављати послове државне управе који се законом на њу пренесу.

За обављање послова државне управе у складу са претходним ставом овог члана, Општини припадају одговарајућа финансијска средства и други потребни услови за њихово ефикасно извршавање, у складу са законом.

 

III – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 31.
Органи Општине

Органи Општине су:

-  Скупштина општине

-  Начелник општине

Члан 31а.

Функционери општине су: Начелник општине, замјеник Начелника општине, предсједник Скупштине општине и потпредсједник Скупштине општине.

Начелник општине, замјеник начелника општине и предсједник скупштине општине функцију обављају са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на мандатни период на који су бирани.

Потпредсједник Скупштине општине своју функцију обавља волонтерски, а висину накнаде за обављање ове функције одредиће посебном одлуком Скупштина општине.

 

1. Скупштина општине

Члан 32.
Састав

 Скупштину општине, као орган одлучивања и креирања политике Општине, чине одборници изабрани на непосредним, демократским и вишестраначким изборима на период од четири године.

Скупштину општине чини 17 (седамнаест) одборника.

У складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, а према последњем попису становништва, које је извршила држава Босна и Херцеговина 1991.године, припадницима националних мањина не припада ни једно мјесто у Скупштини општине.

Члан 33.
Конституисање

 Новоизабрана Скупштина општине сазваће се ради конститутисања најкасније 30 дана након објављивања резултата избора од стране надлежног органа за спровођење избора.

Конститутивну сједницу Скупштине општине сазива предсједник Скупштине општине ранијег сазива и њом предсједава до избора радног предсједништва конститутивне сједнице Скупштине.

Радно предсједништво обавља консултације са представницима политичких странака чији су одборници изабрани у Скупштину општине и предлаже број и састав комисије за верификацију мандата одборника и комисије за избор и именовања.

Остала питања у вези са конституисањем Скупштине општине уређују се Пословником о раду Скупштине.

Члан 34.
Надлежност

Скупштина општине је надлежна да:

-  доноси Статут Општине,

-  доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,

–     доноси Кодекс понашања изабраних представника-одборника у Скупштини општине,

-  доноси буџет и завршни рачун буџета,

-  доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,

-  доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,

-  доноси програм уређења грађевинског земљишта,

-  доноси спроведбене планове,

–   доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,

–  доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,

–  доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,

–  доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине, у складу са законом и овим Статутом

-  доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,

-  доноси одлуку о проглашењу празника Општине,

-  доноси одлуку о употреби симбола Општине,

–  доноси одлуку о чланству општине у савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације и о закључивању споразума о међуопштинској сарадњи,

-  доноси план коришћења јавних површина,

–  доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,

-  доноси одлуку о наградама и признањима,

–  бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника Начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине и врши друге изборе и именовања у складу са законом и овим Статутом,

-  образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,

-  одлучуј е о задужењу Општине,

-  усваја Пословник о свом раду,

-  разматра годишњи извјештај о раду Начелника општине и о истом заузима свој став,

 –   одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника општине, у складу са законом, овим Статутом и Пословником Скупштине општине,

–   оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,

–   образује мјесне заједнице и уређује друга питања од значаја за рад мјесних заједница,

-  расписује јавни зајам и самодопринос,

-  расписује референдум,

-  даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,

-  врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом

Члан 35.
Одлучивање

 Скупштина општине одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или овим Статутом није другачије предвиђено.

Члан 36.
Предсједник и потпредсједник

 Скупштина општине има предсједника и потпредсједника Скупштине општине који се бирају на конститутивној сједници Скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата Скупштине.

Члан 37.
Предсједник Скупштине општине

 Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице Скупштине општине и њима предсједава, потписује акта које доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, овим Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Члан 38.
Потпредсједник Скупштине општине

 Потпредсједник Скупштине општине обавља послове које му повјери предсједник Скупштине општине у оквиру својих овлашћења, замјењује предсједника Скупштине општине у његовој одсутности и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Члан 39.
Избор предсједника и потпредсједника Скупштине општине

 Скупштина општине бира предсједника Скупштине и потпредсједника Скупштине на предлог Комисије за избор и именовања, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 40.
Престанак функције

 Функције предсједника и потпредсједника Скупштине општине престају у случајевима утврђеним законом, Пословником Скупштине и овим Статутом.

Предсједеник односно потпредсједник Скупштине општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са законом и актима Скупштине општине.

Предлог за опозив предсједника односно потпредсједника Скупштине општине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини општине.

О разрјешењу или опозиву предсједника односно потпредсједника Скупштине општине одлучује Скупштина општине, по поступку утврђеном Пословником Скупштине општине.

Члан 41.
Секретар Скупштине општине

 Скупштина општине бира и именује секретара Скупштине општине на вријеме трајања свог мандата, из реда дипломираних правника са најмање три године радног искуства у струци и положеним стручним испитом за рад у административној служби или правосудним испитом.

Скупштина општине бира и именује секретара Скупштине општине након проведеног поступка јавног оглашавања, у складу са законом, већином гласова од укупног броја одборника, на период од четири године.

Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупштине, у сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема предлоге материјала за дневни ред сједница Скупштине, обезбјеђује услове за рад Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине и обавља друге послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине општине може бити разријешен прије истека времена на које је изабран: на лични захтјев или ако послове не врши у складу са законом и актима органа Општине.

Предлог за покретање поступка за разрјешење секретара Скупштине општине може поднијети Начелник општине, предсједник Скупштине општине или најмање 1/3 одборника Скупштине општине.

Члан 42.
Стручна служба

 За обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине и њених радних тијела, Скупштина општине посебном одлуком образује Стручну службу Скупштине општине.

Одлуком из претходног става овог члана уређује се организација, дјелокруг рада, финансирање, права и одговорности запослених као и друга питања од значаја за рад Стручне службе Скупштине.

Члан 43.
Радна тијела

 За извршавање појединих послова из надлежности Скупштине општине, Скупштина општине образује стална и повремена радна тијела.

Као радна тијела Скупштине општине образују се: комисије, одбори и савјети.

Стална радна тијела образују се Пословником Скупштине општине, а повремена радна тијела посебним одлукама Скупштине општине.

Скупштина општине може посебном одлуком образовати анкетни одбор, као повремено радно тијело ради утврђивања чињеничног стања у појединим случајевима.

Поред осталих, као стална радна тијела Скупштина општине обавезно образује и комисије за питања младих и питања равноправности полова.

Састав сталних радних тијела, њихов дјелокруг рада, овлашћења и друга питања од значаја за њихов рад уређују се Пословником Скупштине општине.

Члан 44.
Пословник Скупштине општине

 Скупштина општине доноси Пословник о свом раду којим уређује поступак конституисања Скупштине општине, остваривање права и дужности одборника, организацију Скупштине, сазивање и ток сједница Скупштине општине, поступак за доношење аката из њене надлежности, поступак за изборе, именовања, разрјешења и опозив, свечану изјаву, односе са Начелником општине и другим субјектима, остваривање јавности рада, рад за вријеме непосредне ратне опасности или ратног стања као и друга питања од значаја за рад Скупштине општине, у складу са законом и овим Статутом.

 

1.1. Надзорни одбор

Члан 45.
Образовање и надлежност

 Скупштина општине може образовати Надзорни одбор као стално радно тијело које је надлежно за контролу јавне потрошње у Општини и надзор над управљањем и располагањем имовином Општине.

Члан 46.
Уређивање Пословником Скупштине

 Ако се образује, Надзорни одбор извршава послове из надлежности и има овлашћења утврђена законом.

У случају из претходног става овог члана, састав, начин рада, остваривање задатака, обавезе органа Општине као и друга питања од значаја за рад Надзорног одбора уређују се Пословником Скупштине општине.

 

2. Начелник општине

Члан 47.
Општа одредба

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини.

Начелник општине руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад.

Члан 48.

Заступљање и представљање Општине Начелник општине заступа и представља Општину.

Начелник општине може путем писане пуномоћи овластити друго лице да заступа Општину у судским, управним и другим поступцима и дати овлашћења за закључивање правног посла у име Општине, а у границама својих овлашћења.

Начелник општине може овластити друго лице да представља Општину и одредити му границе тог овлашћења.

За давање пуномоћи и овлашћења у складу са ставом 2. и 3. овог члана одговоран је Начелник општине.

Члан 49.
Надлежности Начелника општине

Начелник општине је надлежан да:

-  предлаже Статут општине,

-  предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,

–  израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,

–  обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,

–  спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

-  извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,

-  доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,

–   доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,

- доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,

–   реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,

–   даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,

–   даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима,

–   подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,

–   покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,

–   закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине општине,

–     рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,

-  одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,

-  доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овимСтатутом,

-  обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине.

Члан 50.
Избор Начелника општине

Начелника општине бирају грађани на непосредним изборима, на период од 4 године. За Начелника општине изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова од броја бирача који су изашли на изборе.

Члан 51.
Опозив Начелника општине

Начелник општине остварује права и дужности у складу са законом и овим Статутом.

Начелник општине може бити опозван у поступку утврђеном у закону.

Поступак за опозив Начелника општине, у случајевима утврђеним законом може покренути најмање 1/3 одборника Скупштине општине.

Поступак опозива може покренути и најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине.

Иницијативу за опозив могу покренути и удружења грађана под условом да ту иницијативу подржи најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине.

О иницијативи за опозив Начелника, у складу са ставом 3. до 5. овог члана изјашњава се Скупштина општине у року од 60 дана од дана подношења иницијативе.

У случају из става 3. до 5. овог члана Скупштина општине доноси одлуку већином гласова од укупног броја одборника.

Начелнику престаје мандат ако се за његов опозив изјасни натполовична већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив.

Члан 52.
Замјеник Начелника општине

Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности.

Замјеника Начелника општине бира Скупштина општине на предлог Начелника општине, по поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине општине утврђеним овим Статутом и Пословником Скупштине општине.

Замјеник Начелника општине извршава дужности које му повјери Начелник општине, замјењује Начелника и дјелује у његово име када је Начелник општине одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

У случају престанка функције Начелника општине, замјеник Начелника има сва овлашћења која припадају Начелнику општине у складу са законом и овим Статутом, а до избора новог Начелника општине.

Члан 53.
Престанак функције замјеника Начелника општине

 Функција замјеника Начелника општине може престати у случају предвиђеним законом и овим Статутом.

Замјеник Начелника општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са законом или не спроводи одлуке органа Општине.

Предлог за опозив замјеника Начелника општине може поднијети Начелник општине или најмање 1/3 одборника у Скупштини општине.

Ако предлог за опозив замјеника Начелника општине није поднио Начелник општине, у поступку по предлогу за опозив замјеника Начелника општине прибавља се сагласност Начелника општине.

Опозив замјеника Начелника општине врши се по поступку предвиђеном за опозив предсједника Скупштине општине.

2.1. Општинска административна служба

Члан 54.
Послови и организација

 Општинска административна служба, као дио извршне власти чији је носилац Начелник општине, извршава послове који су предвиђени законом и које јој повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Начелник општине уређује структуру и унутрашњу организацију општинске административне службе, у складу са законом и другим прописима.

Члан 55.
Начелник одјељења

 Начелник одјељења у општинској административној служби руководи одјељењем као основном организационом јединицом општинске административне службе и одговара за његов рад.

Начелник одјељења за свој рад одговара Начелнику општине.

Члан 56.
Именовање начелника одјељења

 Скупштина општине бира и именуј е начелнике одјељења општинске административне службе, на предлог Начелника општине, након проведеног поступка јавног оглашавања у складу са законом, а на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

Ближе одредбе о поступку избора начелника одјељења, у складу са претходним ставом овог члана, уређују се Пословником Скупштине општине.

Члан 57.
Разрјешење начелника одјељења

 Начелник одјељења, као службеник општинске административне службе, може бити разријешен прије истека мандата у случајевима утврђеним законом и другим актима Општине.

Ако начелник одјељења општинске административне службе не врши послове у складу са законом и актима органа Општине, Начелник општине или најмање 1/3 одборника у Скупштини општине може покренути поступак за разрјешење начелника одјељења.

Начелника одјељења општинске административне службе разрјешава Скупштина општине, уз претходну сагласност Начелника општине.

Члан 58.
Упражњена радна мјеста

 Упражњена радна мјеста у општинској административној служби попуњавају се путем јавног конкурса, у складу са законом и актима Општине.

У случају да више кандидата испуњава предвиђене услове, предност у запошљавању даће се кандидату из реда оног конститутивног народа или групе осталих који су мање заступљени у општинској административној служби, а према резултатима на последњем попису становништва у Општини, у складу са законом, овим Статутом или другим прописима.

 

IV – ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ

Члан 59.
Имовина

 Имовину Општине чине покретне и непокретне ствари и права којима располаже Општина ради извршавања својих функција.

О стицању и располагању непокретне имовине Општине одлучује Скупштина општине.

Начелник општине одлучује о прихватању непокретне имовине коју Општина стиче по основу поклона или бестеретног уступања, у складу са актима Скупштине општине.

О стицању и располагању покретном имовином одлучује Начелник општине, у складу са законом и актима Скупштине општине.

Члан 60.
Извори финансирања

 За финансирање послова из надлежности Општине, Општини припадају приходи из извора утврђених законом.

Приходи Општине укључују локалне порезе, локалне таксе, локалне накнаде, приходи од имовине, приходи од самодоприноса, приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку утврђеним актима Општине као и остали законом утврђени приходи.

Члан 61.
Финансирање повјерених послова

 Општини припадају средства за финансирање повјерених послова из буџета Републике, у складу са законом.

За обављање послова државне управе који су законом пренијети на Општину, Општини припадају одговарајућа финансијска средства и други потребни услови.

Начелник општине предузима мјере за наплату односно обезбјеђење ових финансијских средстава, у складу са законом и другим прописима.

Члан 62.
Буџет

 У буџету Општине исказују се процијењени приходи из различитих извора финансирања функција Општине у складу са законом, као и расходи и други издаци по предвиђеним намјенама потрошње.

Буџет Општине се усваја за календарски период од годину дана, у складу са законом.

У случају да Скупштина општине не донесе буџет прије почетка фискалне године, доноси се Одлука о привременом финансирању најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фискалне године.

Привремено финансирање, у смислу става 3. овог члана, врши се сразмјерно средствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне фискалне године, а највише до половине укупних прихода распоређених у буџету претходне фискалне године.

Члан 63.
Извршење буџета

 Начелник општине обезбјеђује извршење буџета Општине у складу са законом и актима Скупштине општине.

Начелник општине подноси Скупштини општине извјештаје о извршењу буџета, у складу са законом.

Члан 64.
Интерна контрола

 Буџетски корисници (органи и организације општине, предузећа, установе и други субјекти чији се рад и дјелатност дјелимично или у потпуности финансирају из буџета општине) дужни су да додијељена буџетска средства користе у складу са законом, рационално и за намјене за које су та средства одобрена.

Буџетски корисници из претходног става овог члана дужни су формирати интерну контролу, чији је један члан обавезно представник општинске административне службе као и усвојити општи акт о интерним контролним поступцима за стварање обавеза, књиговодствено евидентирање и трошење додијељених средстава из буџета општине.

Рад интерних контрола из претходног става овог члана организује се у складу са законом и одлукама надлежног органа буџетског корисника.

Извјештаји интерних контрола буџетских корисника достављају се одјељењу општинске административне службе надлежном за финансије.

 

V – АКТА ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 65.
Општа одредба

 Органи Општине у вршењу послова из своје надлежности доносе: Статут општине, статутарне одлуке, Пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке и резолуције.

Члан 66.
Статут општине

 Статут општине је највиши правни акт који доноси Скупштина општине, а у оквиру надлежности Општине прописаним законом и овим Статутом.

Статутом општине се уређују послови Општине, организација и рад органа Општине, акти, финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња Општине са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и промјену Статута општине као и друга питања утврђена законом.

Члан 67.
Акта Скупштине општине

 Скупштина општине доноси Статут општине, статутарне одлуке, Пословник о свом раду, одлуке, закључке, препоруке и резолуције.

Начелник општине у вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке.

Пословником Скупштине општине детаљније се уређује која се питања рјешавају одређеном врстом акта, у складу са законом и другим прописима.

Члан 68.
Предлог за доношење акта

 Предлог за доношење акта из надлежности Скупштине општине могу поднијети Начелник општине, сваки одборник, радна тијела Скупштине општине или најмање 10% бирача са подручја Општине.

Члан 69.
Иницијатива за доношење акта

 Иницијативу за доношење акта из надлежности органа Општине могу поднијети грађани и удружења грађана, у складу са поступком предвиђеним овим Статутом и Пословником Скупштине општине.

Ако је поднијета иницијатива за доношење акта из надлежности Скупштине општине у смислу претходног става овог члана, о тој иницијативи се изјашњава Начелник општине у року од 30 дана од дана пријема иницијативе. О свом ставу по иницијативи Начелник општине у писаном облику обавјештава подносиоце иницијативе и Скупштину општине, у даљем року од 30 дана.

Иницијативу за доношење акта из надлежности органа Општине може поднијети 5% бирача са подручја Општине или удружење грађана са сједиштем на подручју Општине, а чију иницијативу подржи најмање 5% бирача.

Поступак по предлогу и иницијативи за доношење акта из надлежности органа Општине детаљније се уређује Пословником Скупштине општине, у складу са овим Статутом

Члан 70.
Објављивање

 Статут општине, Пословник Скупштине општине, одлуке као општи акти, правилници, упутства, рјешења и резолуције објављују се у „Службеном гласнику општине Рудо.“.

Осим аката из претходног става овог члана, у „Службеном гласнику општине Рудо“ објављују се и други акти органа Општине, ако тако одлучи доносилац акта.

 

VI – ЈАВНОСТ РАДА

Члан 71.
Општа одредба

 Органи Општине обезбјеђују јавност рада редовним давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу, објављивањем података о броју запослених у административној служби по категорији особља, обезбјеђивањем услова за неометано информисање јавности о извршавању послова из своје надлежности и о свим промјенама организације, дјелокругу послова, распореда радног времена и другим промјенама у организацији и раду административне службе.

Објављивање одређених информација може се ускратити само када је то прописано законом.

Скупштина општине, на приједлог органа општине, а у складу са Законом, доноси Одлуку о ускраћивању информација.

Члан 72.

Начини јавног обавјештавања Јавност рада органа Општине обезбјеђује се путем:

–   редовног објављивања свих одлука и других општинских аката путем њиховог објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“, огласној плочи и другим погодним начинима,

–     обезбјеђивања представницима медија, невладиних организација и другим заинтересованим лицима могућности сталног увида у општинска документа и материјале,

–   обезбјеђивања конференција за штампу и других видова информисања и јавног обавјештавања путем медија, у складу са посебним актима Општине,

–   успостављања посебног пункта за информисање, израде информативних материјала о поступку остваривања права и дужности грађана, организовања и одржавања службене интернет странице Општине и

–    на друге начине подстицања и развијања система информисања и јавног обавјештавања.

Члан 73.
Јавност сједница

Сједнице Скупштине општине и њених радних тијела су јавне, ако није другачије предвиђено законом.

Сједницама Скупштине општине могу присуствовати представници организација и удружења као и заинтересовани грађани, на начин и под условима прописаним Пословником Скупштине општине.

Скупштина општине може одлучити да се њене сједнице преносе путем медија (телевизије).

Члан 74.
Приговори и притужбе

 Правна и физичка лица имају право подношења приговора и притужби на рад органа Општине као и на неправилан однос службеника општинске административне службе, у случајевима када им се обраћају ради остваривања својих права и интереса или извршавања својих дужности.

Органи Општине својим актима уређују поступак по приговорима и притужбама, у смислу претходног става овог члана.

На поднесене приговоре и притужбе Начелник општине је дужан доставити одговор у року од 30 дана од дана подношења приговора или притужбе.

Приговоре и притужбе на рад Начелника општине разматра Скупштина општине и о томе заузима свој став у року од 30 дана од дана подношења приговора или притужбе, а по поступку предвиђеном Пословником Скупштине општине.

Члан 75.
Информисање јавности

 Актима Начелника општине уређују се дужности службеника за информисање и обавезе субјеката који посједују информацију за пружање помоћи службенику за информисање у погледу прикупљања, доставе или објављивања информација.

 

VII – УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 76.
Непосредно учешће

 Грађанима Општине се обезбјеђује право на непосредно учешће у вршењу послова из надлежности Општине, у складу са законом, овим Статутом и другим актима Општине.

Органи Општине у свом дјеловању подстичу разноврсне методе унапређивања комуникације са грађанима и сагледавања ефеката одлука које доносе, предузимају мјере ради препознавања заједничких интереса већине грађана и интереса специфичних група и подстичу учешће грађана у различитим облицима њиховог непосредног учешћа у одлучивању о пословима из надлежности Општине односно мјесних заједница.

Члан 77.
Одлучивање

 Непосредно учествујући у локалној самоуправи грађани одлучују о пословима утврђеним законом и овим Статутом, о подношењу иницијатива или предлога из надлежности Општине у складу са законом, овим Статутом и другим актима Општине.

Члан 78.
Грађанске иницијативе

 Грађани Општине покрећу иницијативе о питањима утврђеним законом и овим Статутом.

Грађанска иницијатива се подноси у писаном облику и мора садржавати најмање 5% потписа бирача са подручја Општине и садржавати конкретно питање из надлежности Општине, са потребним образложењем чије рјешавање грађани иницирају.

О иницијативи поднесеној у складу са претходним ставом овог члана Скупштина општине расправља најкасније у року од 60 дана од дана подношења иницијативе и грађане обавјештава о својој одлуци.

Члан 79.
Јавне расправе

 Органи Општине обезбјеђују јавну расправу о нацрту Статута општине, нацрту Одлуке о буџету, о нацртима прописа из области просторног уређења у складу са законом, о

нацрту плана/стратегије развоја Општине као и о другим питањима за које надлежни орган Општине одлучи да се проведе јавна расправа.

Поступак провођења јавне расправе уређује се Пословником Скупштине општине и другим актима које доноси орган Општине који организује јавну расправу.

Члан 80.
Облици непосредног учешћа

 Грађани непосредно учествују у локалној самоуправи, у складу са законом, овим Статутом и актима Општине путем:

–  референдума,

–  збора грађана,

–  грађанске иницијативе,

–  мјесне заједнице,

–  панели грађана,

–  “ сати грађана“ у Скупштини општине и

–  другим облицима који нису законом забрањени.

Члан 81.
Референдум

 Скупштина општине може одлучити да распише референдум ради непосредног изјашњавања грађана по сваком питању из своје надлежности.

Предлог за расписивање општинског референдума може поднијети Начелник општине, најмање 1/3 одборника у Скупштини општине или најмање 10% бирача са подручја Општине.

О питањима која захтијевају непосредно лично учешће грађана и када то захтијева општи интерес у Општини, одлучује се референдумом.

Члан 82.
Одлучивање на референдуму

 Одлука на референдуму сматра се донесеном ако се за њу изјасни већина од укупног броја уписаних бирача.

Поступак изјашњавања грађана на референдуму обавља се у складу са законом и посебном одлуком коју доноси Скупштина општине.

Одлука донесена на референдуму је обавезна, а објављује се у „Службеном гласнику општине Рудо.“

Члан 83.
Збор грађана

Збор грађана може сазвати Начелник општине, Предсједник Скупштине општине, Предсједник Савјета мјесне заједнице – самоиницијативно или на писмени захтјев најмање 50 бирача као и сваки одборник са подручја мјесне заједнице, на којој има прбивалиште.

На зборовима грађана, поред питања утврђених законом, грађани одлучују, о покретању иницијативе за образовање, спајање, припајање и раздвајање мјесних заједница или њихових дијелова, о избору савјета мјесне заједнице као и о другим питањима, у складу са овим Статутом и одлуком Скупштине општине.

Збор грађана може се одржати за подручје или дио подручја мјесне заједнице, насеља или насељеног мјеста.

Збор грађана може се одржати и пуноважно одлучивати уколико збору грађана присуствује најмање 5% бирача са подручја за које је сазван збор грађана.

 

Мјесна заједница

Члан 84.
Задовољавање заједничких потреба грађана

 У мјесној заједници грађани могу задовољавати заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, образовања и васпитања, културе, физичке културе, техничке културе, заштите и унапређивања животне средине, цивилне заштите, као и другим областима, у складу са овим Статутом и актима Општине.

Члан 85.
Финансирање

 Послови из дјелокруга рада мјесне заједнице финансирају се из буџета Општине, мјесног самодоприноса, средстава које грађани сами прикупе у складу са прописима, из поклона и из других извора, у складу са законом и овим Статутом.

Општина може уступити мјесној заједници дио прихода Општине, у складу са законом као и плановима и програмима развоја Општине односно мјесне заједнице.

У финансирању послова из надлежности мјесне заједнице учествује Општина, у складу са посебном одлуком коју доноси Скупштина општине.

Члан 86.
Оснивање и промјена подручја мјесне заједнице

 Мјесне заједнице оснива Скупштина општине посебном одлуком, у складу са законом и овим Статутом.

Одлуком о оснивању уређује се организација, послови, сазивање и начин рада збора грађана, поступак избора органа мјесне заједнице, начин финансирања, као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница.

Мјесна заједница се оснива за дио једног, једно или више насељених мјеста која чине територијалну и економску цјелину за задовољење потреба становништва у мјесној заједници.

Приликом образовања, односно издвајања, раздвајања, припајања и спајања мјесне заједнице или промјене подручја, подручје мјесне заједнице усклађује се са подручјима насеља и насељених мјеста.

Дио подручја једне мјесне заједнице може се припојити подручју друге мјесне заједнице, уколико се ове промјене врше у оквиру истог насеља.

Насеље са подручја мјесне заједнице може се припојити подручју друге мјесне заједнице, уколико се промјене врше у оквиру истог насељеног мјеста.

Члан 87.
Савјет мјесне заједнице

Мјесна заједница има Савјет који броји најмање пет а највише седам чланова. Одлуком Скупштине општине уређује се број чланова Савјета мјесне заједнице у зависности од броја бирача мјесне заједнице и величине подручја мјесне заједнице.

Члан 88.
Избор Савјета мјесне заједнице

 Чланове Савјета мјесне заједнице бирају бирачи који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно на збору грађана, а који су регистровани за гласање на локалним изборима.

У Савјет мјесне заједнице предлаже се најмање 1/3 чланова из реда мање заступљеног пола.

Приједлог за састав савјета мјесне заједнице треба да одражава постојећу националну и етничку структуру становништва на подручју мјесне заједнице.

Поступак избора предсједника и чланова Савјета мјесне заједнице обезбјеђује Општинска изборна комисија, у складу са законом, овим Статутом и посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 89.
Мандат

 Предсједник и чланови Савјета мјесне заједнице бирају се на период од четири године.

Предсједник и чланови Савјета мјесне заједнице могу бити разријешени и прије истека мандата у случајевима и под условима утврђеним посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 90.
Питање повјерења Савјета мјесне заједнице

 Грађани мјесне заједнице могу поставити питање повјерења предсједнику и члановима Савјета мјесне заједнице.

Поступак гласања о повјерењу предсједнику или члановима Савјета мјесне заједнице уређује се Одлуком Скупштине општине.

Члан 91.
Допунски и превремени избори

 У случају да члану савјета мјесне заједнице престане мандат, буде опозван или разријешен одлуком Скупштине општине прије истека периода на који је изабран, поступак и процедуру за избор новог члана Савјета мјесне заједнице уредиће Скупштина општине посебном одлуком.

Члан 92.
Распуштање Савјета мјесне заједнице

 У случајевима неизвршавања послова из надлежности мјесне заједнице, Савјет мјесне заједнице може бити распуштен.

Одлуку о распуштању Савјета мјесне заједнице доноси Скупштина општине, у складу са овим Статутом и посебном одлуком Скупштине општине.

 

VIII – САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

Члан 93.
Општа одредба

 Општина успоставља различите облике сарадње са другим субјектима у циљу остваривања заједничких интереса њених грађана, задовољавања њихових потреба и јачања положаја Општине.

Члан 94.
Сарадња са другим јединицама локалне самоуправе

 Органи Општине остварују сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе ради извршавања послова од заједничког интереса у области управе, привреде, комуналне дјелатности, здравства, културе, социјалне заштите, заштите животне средине и другим областима које заједнички утврди са другим локалним заједницама.

О облицима и начину сарадње Општине са другим јединицама локалне самоуправе закључује се посебан споразум у складу са законом.

Члан 95.
Сарадња са другим органима власти

 Органи Општине сарађују са другим органима власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини на принципу утврђених надлежности Општине и тих органа, а ради остваривања интереса Општине и њених грађана.

Према другим органима власти Општина има права и дужности утврђена законом и другим прописима.

Члан 96.
Удруживање и приступање

 Општина је чланица Савеза општина и градова Републике Српске, као асоцијације локалних власти.

Општина може приступати и другим домаћим и међународним асоцијацијама локалних власти у зависности од њеног интереса, у складу са законом и на основу одлука Скупштине општине.

Члан 97.
Сарадња са другим субјектима

 Ради што потпунијег извршавања послова из надлежности Општине, органи Општине сарађују са политичким странкама, вјерским заједницама, невладиним организацијама и другим субјектима.

Органи Општине предузимају мјере у циљу унапређења сарадње, узајамне помоћи и уважавање иницијатива и предлога невладиних организација са подручја Општине, у различитим облицима њиховог дјеловања и у складу са интересима Општине.

Члан 98.
Реализација сарадње

 Начелник општине реализује сарадњу Општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са овим Статутом, одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела.

Предсједник Скупштине општине остварује парламентарну сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са овим Статутом, актима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела.

 

IX – ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ

Члан 99.
Предлог за промјену Статута општине

 Предлог за доношење, измјене и допуне Статута општине (у даљем тексту: промјене Статута) могу поднијети Начелник општине, најмање 1/3 одборника Скупштине општине и 20% бирача са подручја Општине (у даљем тексту: овлашћени предлагач).

На основу образложеног предлога овлашћеног предлагача изјашњава се Скупштина општине у року од 30 дана од дана подношења предлога, уз претходно прибављено мишљење, Комисије за прописе и Начелника општине, ако он није подносилац предлога за промјену Статута.

Члан 100.
Одлучивање о предлогу за промјену

 О предлогу за промјену Статута изјашњава се Скупштина општине и доноси посебну одлуку о покретању поступка за промјену Статута општине.

Одлуком из претходног става овог члана уређује се обим промјене Статута општине и носилац израде нацрта акта о промјени Статута општине.

Члан 101.
Врсте аката

 Статут општине може се мијењати статутарним одлукама или доношењем новог статута.

Члан 102.
Иницијатива за промјену Статута општине

 Иницијативу за промјену Статута општине могу поднијети грађани путем зборова у мјесним заједницама, сваки одборник у Скупштини општине или најмање 5% бирача са подручја Општине.

О иницијативи из претходног става овог члана изјашњава се Начелник општине у року од 30 дана од дана подношења ове иницијативе и о свом ставу обавјештава подносиоце иницијативе и Скупштину општине.

У поступку изјашњавања, у смислу претходног става овог члана, Начелник општине прибавља мишљење Комисије за прописе.

Члан 103.
Јавна расправа о нацрту

 Нацрт акта о промјени Статута општине утврђује Скупштина општине на предлог овлашћеног предлагача.

Одлуком о утврђивању нацрта акта о промјени Статута општине одређује се орган који ће организовати и спровести јавну расправу.

У зависности од обима промјена Статута општине, актом из претходног става овог члана Скупштина општине одређује период трајања јавне расправе.

Поступак за провођење јавне расправе ближе се уређује Пословником Скупштине општине.

Члан 104.
Изузетак

 Изузетно, Скупштина општине може, на предлог овлашћеног предлагача, одлучити о усвајању измјене или допуне Статута општине непосредно на основу предлога статутарне одлуке без провођења поступка јавне расправе, ако је предложен мали обим промјена или ако та промјена представља усклађивање са изричитим одредбама закона.

Члан 105.
Одлучивање о усвајању промјене

Статут општине и његове промјене усваја Скупштина општине, двотрећинском већином укупног броја одборника.

 

X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.

 У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог Статута ускладиће се одлуке и други акти Општине са одредбама овог Статута.

Члан 107.

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 1/00).

Члан 108.

 Овај Статут ступио је на снагу дана 13.07.2005.године, 18.03.2008.године, 12.04.2008. године, 06.06.2008. године, 04.11.2008. године, 05.03.2009. године, 21.01.2011. године и 15.02.2013. године.

 

 

 

На основу члана 30. и 165. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), и члана 34, 104. и 105. Статута општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/ 13) Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 18.03.2014. године донијела је:

О    Д    Л    У    К    У

о измјенама и допунама Статута општине Рудо

Члан 1.

У Статуту општине Рудо – пречишћени текст(„Службени гласник општине Рудо број 5/ 13) у члану 2. назив „Доњи Цикоти“ замјењују се називом „Доње Цикоте“ назив „Мисаиловина“ називом Мисајловина“ и назив „Међуречје“ мијења се називом „Међурјечје“.

Члан 2.

  У члану 5.став 2. и 3. бришу се.

Члан 3.

У члану 10. у ставу 2. ријечи „административне службе“ замјењују се ријечима „ општинске управе“, као и у цијелом тексту Статута у одговарајућем падежу.

Члан 4.

У члану 32. став 3. брише се.

Члан 5

Послије члана 32. додаје се нови члан 32а. који гласи:

„Општински одборник своју дужност врши у складу са законом, статутом општине, пословником о раду и етичким кодексом скупштине општине.

Општински одборник за вршење одборничке дужности има право на одборничку накнаду (одборнички додатак) у складу са законом.

Одлуком скупштине општине утврђује се висина одборничке накнаде, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборничку накнaду.“

Члан 6.

Члан 33. мијења се и гласи:

„Прву сједницу новоизабране скупштине сазива предсједник скупштине општине из претходног сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора.

Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник скупштине општине из претходног става, прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.

Ако прву сједницу скупштине не сазове овлашћено лице из става 1, односно става 2. овог члана, сједницу ће сазвати ½ одборника новог сазива.

Првој сједници скупштине општине до избора предсједника предсједава најстарији одборник новог сазива коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива који су чланови радног предсједништва из реда политичких странака које имају највећи број одборника у скупштини општине.

До избора предсједника скупштине општине, предсједавајући прве сједнице има сва права и дужности предсједника скупштине у погледу сазивања и предсједавања сједници.

Остала питања у вези са конституисањем Скупштине општине уређују се Пословником о раду Скупштине.“

Члан  7.

Члан 34. мијења се и гласи:

Скупштина општине је надлежна да:

 • доноси статут општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово ау­тентично тумачење,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 •  доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 •  доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси спроведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јав­ним приходима, када је овлашћена законом,
 •  доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 •  доноси одлуку о проглашењу празника општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола општине,
 • доноси одлуку о чланству општине у савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара скупштине општине, начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине општине,
 • образује стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу општине,
 • оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду одбора,
 • покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива општине и насељеног мјеста,
 • усваја пословник,
 • усваја етички кодекс скупштине,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 •  разматра извјештај начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини општине,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу са законом,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова и
 •  врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан  8.

Учлану 35. ријечи “или овим Статутом“ бришу се.

Члан  9.

  У члану 41. став 1. иза ријечи „правника“ додаје се текст који гласи:

„ или први циклус студија-дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова“

Члан  10.

Послије члана 46. додају се чланови 46а. и 46б, који гласе:

46а.

  „Одбор за жалбе

Општина има Одбор за жалбе који одлучује у другом степену о жалбама службеника, техничких и помоћних радника запосленим у Општинској управи на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за запослење у Општинској управи.

Одбор за жалбе оснива Скупштина Општине, у складу с законом.“

46 б.

„Општински менаџер

Општина може имати менаџера који координира рад на припреми и реализацији развојних програма и пројеката којима се подстиче развој Општине, обезбјеђује заштита животне средине, одрживи развој, подстичу предузетничке иницијативе, јавно-приватно партнерство и иницирају измјене прописа ради стварања подстицајног амбијента за развој Општине.

Одлуку о потреби успостављања и дјелокругу рада општинског менаџера доноси Начелник Општине.

Општинског менаџера поставља и разрјешава Начелник Општине, у складу са законом.“

Члан  11.

У члану 49. послије алинеје 11. додаје се нова алинеја 12, која гласи:

 „-подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналну дјелатност,“.

Досадашње алинеје 12. до 18. постају алинеје 13. до 19.

Члан  12.

 У члану 52. став 4. брише се.

Послије става 3. додају се нови ставови 4. и  5. који гласе:

„У случају престанка мандата начелника општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник начелника обавља дужност начелника до избора новог начелника општине.

Уколико замјеник начелника у случају из претходног става  овог члана из било којих разлога буде спријечен да обавља дужност начелника општине, или општина нема замјеника начелника, скупштина општине ће изабрати вршиоца дужности замјеника начелника до избора начелника општине у складу са статутом и пословником скупштине.“

Члан  13.

Назив поглавља 2.1. мијења се и гласи „Општинска Управа“.

Члан  14.

У члану 54. и даљем тексту назив „ Општинска административна служба“  замјењује се називом  „ Општинска управа“ у одговарајућем падежу.

Члан  15

У члану 67. став 1. иза назива акта „одлуке“ додаје се зарез и ријеч “рјешења“.

Члан  16.

Члан 82. мијења се и гласи:

„ Поступак изјашњавања грађана на референдуму обавља се у складу са законом и посебном одлуком коју доноси Скупштина општине.

Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак.

Референдумско питање је добило подршку грађана ако се за њега изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на референдуму.“

Члан  17.

У члану 86. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10% грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника скупштине општине или начелник општине.“

Редослед осталих ставова се помјера.

 

Члан  18.

 Послије члана 89. додаје се нови члан 89а. који гласи:

 

89а.

„Надзор над радом Савјета мјесне заједнице врши надлежно радно тијело Скупштине општине.

Овлаштење и начин вршења надзора прописаће се Пословником и Одлуком Скупштине општине.“

 

Члан  19.

У члану 105. ријеч  „двотрећинском“ брише се, а иза ријечи  “већином“ додаје се ријеч „гласова“.

 

Члан  20.

Органи Општине ускладиће општа акта са одредбама ове одлуке у року од три мјесеци од дана њеног ступања на снагу

 

Члан  21.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо“.

 

Број: 01-022-16/14                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:18.03.2014. године                          Скупштине општине Рудо

                                    ВелиборЋировић.с.р.