Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо

На основу члана 49. став 1. алинеја 5. Статута општине Рудо – пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“ бр. 5/ 13), Начелник општине упућује:

 

Ј А В Н И П О З И В

 

за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2014.годину

1. Право пријаве на јавни позив, ради остварења програмских циљева у оквиру регистроване дјелатности, имају:

• удружења грађана и

• фондације.

2. Услови за кориштење средстава из буџета општине Рудо су :

a) да је пројекат намијењен грађанима општине Рудо и да се реализује на подручју општине,

b) да се пројекат односи на следеће области:

• екологија

• цивилно друштво и

• култура.

3. Пројекат треба да садржи:

• назив пројекта,

• назив правног субјекта (адреса, телефон, факс и е-маил),

• опис конкретног проблема који се рјешава реализацијом пројекта и област на коју се односи,

• циљеве пројекта (на који начин реализација пројекта доприноси рјешавању проблема),

• детаљан опис пројекта , у коме су наведене све пројектне активности и временски оквир за реализацију истих,

• детаљан буџет пројекта, са наведеним износом финансијских средстава за људске ресурсе, набавку опреме, административне трошкове и др.

• начин праћења реализације пројекта (мјерење и вредновање реализованих пројектних активности ,које ће допринијети задовољењу потреба грађана),

• овлаштено лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт- телефон и адреса)

• број жиро-рачуна правног субјекта.

4. Критеријум за оцјењивање:

• процјена – да ли пројекат садржи све тражене елементе и да ли је испоштована процедура за писање пројекта,

• користи од реализације пројекта за већи број корисника услуга,

• поштовање кодекса понашања за невладин сектор у БиХ.

 

5. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

6. Пријаве се подносе до 28. 01. 2014. године – до 12 часова, на адресу: Општина Рудо – служба Начелника општине, за Комисију за оцјену пројеката.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ РУДО

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

__________________________