Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Н а ч е л н и к-

Број: 02 – 477 – 15/ 14

Датум: 10. 07. 2014. године

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 и 95/ 11), члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/ 12) и Одлуке о начину и условима продаје непокретности („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/ 14 ), Начелник општине Рудо, о б ј а в љ у ј е

 

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

 

I. Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом

непокретност означену са к. ч. 1/ 923, њива 5. класе звана Орфица, укупне површине од 262м2, уписану у Лист непокретности број: 542 КО Рудо и з.к.уложак број:96 КО Рудо, на име општине Рудо.

 

II. Продаја некретнине извршиће се путем усменог јавног надметања –

лицитацијом, која ће се одржати дана 30. 07. 2014. године са почетком у 11 часова у канцеларији број: 15 у згради Општине Рудо.

 

III. Почетна продајна цијена непокретности је 8, 00 КМ/ м2, што за укупну

површину од 262 м2 износи 2. 096, 00 КМ.

 

IV. За учешће у поступку учесници су дужни уплатити кауцију у износу од

1. 000, 00 КМ, на благајни Општине Рудо, до почетка лицитације и доказ о уплати кауције доставити Комисији за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

 

V. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи

право својине на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

 

VI. Купопродајну цијену за купљену непокретност (уз умањење у износу

уплаћене кауције), купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора, након чега ће бити уведен у посјед купљене непокретности. Уколико купопродајна цијена непокретности буде нижа од уплаћене кауције, разлика се враћа купцу.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац.

 

VII. Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити

дана 18. 07. и 22. 07. 2014.године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности, може се извршити сваким радним даном, до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број: 3. у згради општине Рудо.

 

VIII. Пријаве за учешће у јавном надметању – лицитацији могу се поднијети у

року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Глас Српске“, на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима – шалтер сала општине Рудо. Уз пријаву се подноси доказ о уплаћеној кауцији.

Пријаве доставити на адресу: Општина Рудо, Комисија за продају и давање у закуп неизрађеног грађевинског земљишта, са назнаком: „Не отварај“.

Оглас је објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли и веб страници Општине Рудо и на ТВ Рудо.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре