Јавнa лицитацијa

АД „НОВА ПОЛИМКА“

Рудо

Број: 161/ 15

Датум: 24. 08. 2015.године

На основу Одлуке Надзорног одбора АД „Нова Полимка“ Рудо о продаји покретних средстава број: NO -59/15 од 13.05.2015. године и Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1160/15 од 04.06.2015.године, вд директора АД „Нова Полимка“ Рудо, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

о продаји покретних средстава

 I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

  1. Опрема и уређаји по спецификацији од 1 до 8 – 74.620 КМ

Продаја у цјелини или појединачно свако средство.

2.Резервни дијелови, резни алати, електроматеријал и остало - 25.000 КМ

По спецификацији од 01 до 07 ( у Прилогу).

3.Дистрибутивни енергетски трансформатор 2 ком по 7.250,00 КМ

ЕТ број: 49925 и ЕТ број: 51095

Произвођач „Минел-Трафо“ Младеновац

ТИП: Т5-630/B

Снага: 630 КVA

Продаја у цјелини или појединачно

Карактеристике у Прилогу

  1. Оружје

4.1. Пушка, Ловачки карабин „Застава“ Крагујевац, калибар 8 x 57 – 1 ком, JC број: 5959- 260,00 КМ

4.2. Пушка, Ловачки карабин „Застава“ Крагујевац, калибар 7,9 мм, број 79 217- 1 ком-260,00 КМ

4.3. Пиштољ „Застава“ Крагујевац, калибар 7,62 мм, број CZ 37965- 1 ком – 220,00 KM

4.4.Пиштољ „Застава“ Крагујевац, модел 70, калибар 7,65 мм, број 23 289 -1 ком- 220,00 КМ

Сва средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не примају.

Почетна продајна цијена је унесена у прилозима, спецификацијама и не може бити мања.

II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ:

1.Јавна продаја ће се одржати усменим јавним надметањем.

  1. Право учешћа на јавној продаји имају правна и физичка лица која претходно уплате депозит од 10% почетне вриједности на рачун АД „Нова Полимка“ Рудо број: 5620068126645748 отворен код Развојне банке и као доказ приложе уплатницу при пријави на јавну лицитацију.

Правна лица учествују на лицитацији уз овјерену копију рјешења о регистрацији предузећа, а физичка лица уз личну карту на увид Комисији за лицитацију.

3.Понуђачима чије понуде нису прихваћене, депозит ће бити враћен наредног дана, али да на дан лицитације потпишу изјаву да се неће жалити на спроведену лицитацију.

  1. Предност куповине под истим условима има „Трејдсистем“ д.о.о. Рудо, а у циљу задржавања лицитираних средстава за организовање своје производње, затим правна и физичка лица која дају понуду за цјелокупну имовину или по једној цјелини.
  2. Учесници на лицитацији под тачком 4. (оружје) морају прибавити потврду од МУП-а Рудо да могу да приступе лицитацији.

6.За најповољнијег понуђача биће изабрано лице (купац) које понуди највиши износ цијене за предмет надметања.

  1. Са изабраним понуђачем В.Д. Директор ће потписати Уговор о купопродаји, а уколико изабрани понуђач не уплати купопродајну цијену у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

Закључење новог купопродајног уговора, понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.

  1. Порези и сви трошкови везани по овој продаји, падају на терет купца.
  2. Јавно надметање ће се одржати и када учествује само један понуђач.
  3. Продаја ће се извршити у Рудом, Првомајска бб. дана 10.09.2015. године са почетком у 13 часова.
  4. Разгледање средстава може се извршити дана 07.09.2015. и 08.09.2015. године од 12-14 часова, а информације и увид у документацију сваког радног дана.

Контакт телефон: 066/204-102 и 064/081-80-31.

   В.Д.Директора

         Милановић Радојко

 

 Документ1

Документ2  

Рекапитулације