Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо („Службени гласник општине Рудо „ бр.3/13) и члана 2. Правилника о начину додјеле  у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо(„Службени гласник општине Рудо“ бр.2/ 15) , Начелник општине , о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ РУДО ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 1. Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо, са подацима како слиједи:
Ред.бр.  Катастарска општина Број ПЛ К.Ч. Култура Почетна цијена(КМ/ха) Површина(м2) Почетна цијена у КМ
1. Штрпци 494 119 Ливада  изнад задружног дома,парц.8/1 80 3134 25
2. Штрпци 494 119 Ливада  изнад задружног дома,парц.8/2 80 2970 24
3. Штрпци 494 119 Ливада  изнад задружног дома,парц.8/3 80 2835 23
4. Штрпци 494 119 Ливада  изнад задружног дома,парц.8/4 80 2843 23
5. Рудо-град 468/33 1008 Пашњак поред Металца,парц.1 30 2300       7
6. Рудо-град 468/33 1008 Пашњак поред Металца,парц.2 30 2400       7
7. Рудо-град 468/33 1008 Пашњак поред Металца,парц.3 30 2300       7
 1.  Пољопривредно земљиште у својини општине Рудо , на подручју K.O. Штрпци и К.О. Рудо-град  даје се у закуп на период од:
 • 10 година за подизање засада малине,

НАПОМЕНА: Уколико се укаже потреба за да се због стратешког интереса  предметно земљиште додјели за друге намјене са  корисником  коме се додјели у  закуп пољопривредно земљиште раскинуће се уговор о закупу ,  уз обавезу корисника тј. закупопримаца  да предметно земљиште  доведе у првобитно стање.

2. Свим заинтересованим понуђачима катастарске скице и планови предметних честица пољоприврдног земљишта        из Јавног огласа биће изложене на увид у просторијама општине, у шалтер сали  .

3. Предметно земљиште се даје у закуп за подизање засада малине.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ОГЛАСУ (ОПШТИ  УСЛОВИ)

 1. Привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а која поднесу понуде са потребном документацијом у року од 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.
 2. Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу : Општина Рудо, ул. Ђенерала Д.Д. Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо, са назнаком “ Пријава на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо“
 3. Привредна друштва и предузетници уз пријаву треба да доставе и рјешење о регистрацији и обављању дјелатности, и о регистрацији  пословне јединице  на подручју општине Рудо и увјерење да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава
 4. Физичка лица уз пријаву треба да доставе увјерење да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава као носиоци и  копију личне карте.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 1. Привредна друштва , предузетници и физичка лица морају испуњавати следеће посебне услове:
 • Потребно је да посједују објекте за смјештај пољопривредних производа (потписана и овјерена изјава)

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 1. Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине  Рудо, дана  04.03.2016.године у 12 часова у канцеларији бр.15.зграда Општине Рудо.
 2. Пољоривредно земљиште  се додјељује понуђачу који је понудио већу цијену а исуњава опште и посебне услове овог Правилника.
 3. Привредна друштва и предузетници имају предност при додјели пољопривредног земљишта у односу на физичка лица уколико конкуришу за исту катастарску честицу и испуњавају опште и посебне услове.
 4. Уколико два или више понуђача – физичка лица,  понуде исту цијену  предност ће имати
 • породице погинулих и ратних војних инвалида  I и II категорије, односно
 • носиоц  пољопривредног газдинства млађе доби
 1. Са понуђачем чија понуда буде најповољнија закључује се уговор , на основу којег ће се извршити увођење у посјед.
 2. Прије закључења уговора изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину а остале годишње закупнине плаћа 30 дана унапријед  за наредну годину у пуном износу.
 3. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине, ТВ Рудо и интернет страници Општине.
 4. Рок за подношење писмених понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Број: 02-330-7/16                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 22.02.2016.године                                      Рато Рајак, дипл.инж.арх.

 

 

Образац пријаве за физичка лица

Образац пријаве за правна лица