О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Начелник општине Рудо објављује Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо путем прибављања писаних понуда, на подручју К.О.Штрпци и К.О.Рудо-град.

Пољопривредно земљиште додјељује се у закуп за обављање сточарске производње, за период закупа од 1 године, и  за обављање воћарске производње за период закупа од 10 година.

Право учешћа на Јавном огласу имају Привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности на подручју општине Рудо, као и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, под условом да имају сједиште односно пребивалиште на подручју општине Рудо најмање годину дана прије  подношења понуде,тј.пријаве на Јавни оглас.Правна и физичка лица морају испуњавати  опште и посебне услове прописане Правилником о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо(„Службени гласник општине Рудо“,број:2/15 и 2/16).

Свим заинтересованим понуђачима, катастарске скице и планови предметних честица пољопривредног земљишта из Јавног огласа, биће изложене на увид у шалтер сали општине Рудо.

Јавни оглас објављен је  на Огласној табли  и  интернет страници општине Рудо дана 19.04.2017.године.

Рок за пондошење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

Јавни оглас

 

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                               Рато Рајак, дипл.инж.арх.