Обавјештење

Начелник општине Рудо објављује Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо путем прибављања писаних понуда, на подручју К.О.Штрпци.

Пољопривредно земљиште даје се у закуп за обављање сточарске производње, за период закупа од 1 године.

Право учешћа на Јавном огласу имају Привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности на подручју општине Рудо, као и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, под условом да имају сједиште  или пословну јединицу, односно пребивалиште на подручју општине Рудо најмање годину дана прије  подношења понуде, тј.пријаве на Јавни оглас.Правна и физичка лица морају испуњавати  опште и посебне услове прописане Правилником о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо(„Службени гласник општине Рудо“, број:2/15 и 2/16).

Свим заинтересованим понуђачима, катастарске скице и планови предметних честица пољопривредног земљишта из Јавног огласа, биће изложене на увид у шалтер сали општине Рудо.

Јавни оглас објављен је  на Огласној табли , интернет страници општине    на ТВ Рудо дана 11.04.2018.године.

Рок за пондошење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

Јавни оглас

Образац-физичка лица

Образац-правна лица