Јавни оглас за продају техничког дрвета

Начелник општине Рудо расписује Јавни оглас за продају техничког дрвета у укупној маси од 85,09 m3 путем јавне лицитације.

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица, која су у року доставила затворену коверту са пријавом на оглас и потребном документацијом и понуђеном цијеном за предмет продаје у укупној количини, као и доказ о уплати кауције у висини од 10% од утврђене почетне цијене.

Документи са понудом достављају се у затвореној коверти непосредно на шалтер писарнице Општине Рудо или путем препоручене поште на адресу: Општина Рудо-Комисија за спровођење поступка јавне лицитације за продају техничког дрвета, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ- Понуда за куповину техничког дрвета“, у року од 7 дана од дана објављивања Јавног огласа на ТВ Рудо, огласној табли и web страници Општине Рудо.

Све додатне информације могу се добити радним радима у времену од 7:00-15:00 часова

или на телефон 058-711-164. Контакт особа: Слађана Пушоњић.

Текст огласа

Пријава