Оглас о продаји непокретности

Начелник општине Рудо расписује Оглас о продаји непокретности.

Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом непокретност означена са к.ч. бр.175/4 по култури њива 4.класе, површине 189 м2,уписане у Лист непокретности број 429/11  КО Рудо Град,на име општине Рудо.

Лицитација за предметну непокретност одржаће се дана 17.01.2022.године са почетком у  11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

Оглас