Јавни позив за учешће у пројекту „Програм енергетске одрживости домаћинстава“

Закон о електричној енергији Републике Српске („Службени гласник РС“ број 68/20) препознао је купце-произвођаче електричне енергије (енг. „Prosumer“) као нову категорију корисника дистрибутивног системакоји се прикључују на дистрибутивну мрежу по поједностављеној процедури. Усвајањем овога Закона, као и Закона о обновљивим изворима енергије („Службени гласник РС“ број 16/22) створенје правни основ за шему снабдијевања купаца из категорије домаћинства познату као нето мјерење.

Купац-произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије означава крајњег купца, који дјелује у оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених подручја и који производи електричну енергију из обновљивих извора енергије за властиту потрошњу, односно који може складиштити или продавати електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије коју је сам произвео, при чему за купце који не припадају категорији домаћинства те активности не представљају њихову главну комерцијалну или професионалну дјелатност.

Нето мјерење означава комерцијалну шему снабдијевања код које се вишак електричне енергије коју купац-произвођач испоручи у мрежу током обрачунског периода преноси у наредни обрачунски период у виду енергетског кредита, који се користи за умањење потрошње електричне енергије у периодима када је потрошња електричне енергије купца-произвођача већа од производње за сопствене потребе.

Поштујући законодавни оквир и пратећи трендове развоја производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и очувања животне средине, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње (у даљем тексту: МХ „ЕРС“ МП), као друштвено-одговоран привредни субјект, приступа реализацији пројекта„Програм енергетске одрживости домаћинстава“(у даљем тексту: Програм).

Програмом је предвиђено да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Вриједност сваке појединачне инвестиције у фотонапонски систем утврђује се на бази података о оствареној годишњој потрошњи (период април 2021. година – март 2022. година) која одређује и инсталисану снагу фотонапонског система. МХ „ЕРС“ МПпреузима обавезу обезбјеђења финансирања изградње фотонапонских система. Након што МХ „ЕРС“ МПспроведе поступак набавке опреме, са крајњим купцима ће закључити уговоре о одложеном плаћању фотонапонских система. Крајњи купац би инвестирана средства у градњу фотонапонског постројења на кровној површини његовог стамбеног објекта отплаћивао у једнаким мјесечним износима утврђеним у висини просјечно оствареног мјесечног рачуна за утрошену електричну енергију током претходне године, умањеног за 10% (осим уколико крајњи купац не жели већу рату).

Током, али и након периода отплате фотонапонског система, крајњи купац има могућност куповине додатних количина електричне енергије од свог снабдјевача који дјелује у оквиру МХ „ЕРС“ МП, уколико троши више енергије него што фотонапонски систем произведе и то по цијенама које у том тренутку буду важеће цијене електричне енергије за категорију домаћинства.

Инсталирањем фотонапонског система крајњи купац стиче статус купца-произвођача, који потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а остварени вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту предаје, односно преузима из дистрибутивне мреже.

Осим претходно наведених позитивних финансијских ефеката за крајње купце, вишеструки позитивни ефекти Програма огледају се и са аспекта испуњења обавеза Републике Српске по међународним уговорима, као и очекивања међународне заједнице, у погледу смањења емисије штетних гасова и честица, као и повећања коришћења обновљивих извора енергије у сврху производње електричне енергије.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли МХ „ЕРС“ МП, интернет страници МХ „ЕРС“ МП (www.ers.ba/solarprojekt) и путем медија.

Све информације у вези Програма можете добити путем e-mail адресе solardomacinstva@ers.baили путем бројева телефона 059/279-819 и 059/279-866.

Јавни позив

Презентација