Измјене Јавног позива

На основу члана 15. став 2. Одлуке о наградама и признањима („Службени гласник општине Рудо“ број:10/09 и 7/14), а на иницијативу Комисије за награде и признања Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо,објављује:

 ИЗМЈЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

 

 I

 

У  Јавном позиву за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо, број: 02-014-16/23 од 12.06.2023. године, у члану I став 2. алинеја 3. бришу се ријечи “који до сада нису награђени по овом основу”.

  II

 

У члану II у  ставу 2.ријечи “ у року од 15 дана од дана објављивања овог јавног позива” замјењују се ријечима  “до 03.07.2023.године”.

 

III

 

У члану III став I мијења се и гласи” Јавни позив биће објављен на Огласној табли, интернет страници општине и ТВ Рудо и  остаје отворен до 03.07.2023 године”.

 

Број:02-014-16-1/23                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана: 26.06.2023.год.                                                       Драгољуб Богдановић

_________________