Јавни позив за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години

Општина Рудо уз подршку Каритаса Швицарске расписује Јавни позив за додјелу новчаних средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години.

Право на остваривање економске подршке у 2023. години могу остварити:

Рањиве групе становништва на тржишту рада, са подручја општине Рудо, физичка и правна лица са сједиштем на простору општине Рудо.

Циљ подршке:

 • Пружања подршке социјално угроженим, рањивим групама становништва да покрену или побољшају економске активности (предузетничке, пољопривредне, занатске и др.);
 • Пружања помоћи угроженим категоријама становништва приликом покретања властитог бизниса (повећати број предузетничких радњи и предузећа);
 • Пружања помоћи постојећим предузетницима који желе проширити обим пословања и запослити социјално угрожене рањиве категорије са тржишта рада и тим повећати број запослених и побољшати социоекономску ситуацију ових категорија.

Подршка укључује:

 1. Подршку при изради бизнис плана,
 2. Подршка за повећање економске активности,
 3. Подршка при унапријеђењу и регистрацији бизниса – најбоље бизнис идеје/бизнис планови за покретање/унапријеђење бизниса ће добити финансијску и савјетодавну подршку за рад;
 4. Подршка постојећим бизнисима који желе запослити економски угрожене категорије на тржишту рада – подршка за унапређење њиховог бизниса;
 5. Подршка при вођењу бизниса – подржани бизниси ће након обуке добити менторску подршку из специфичних области потребних за одржавање успјешног бизниса креирање додатне вриједности (маркетинг, управљање људским ресурсима, набавке, формирање цијена и сл.).

Укупна средства за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2023. годину износе 56.250,00 КМ. Средства за ову намјену обезбиједиће се из буџета општине Рудо у износу од 30.000 КМ, од Каритаса Швицарске 26.250 КМ и од учешћа корисника.

Корисници ових средстава су рањиве групе становништва на тржишту рада, са подручја општине Рудо, физичка и правна лица са сједиштем на простору општине Рудо.

Право на учешће у програму подршке имају пунољетне особе које:

–           Желе унаприједити своју економску активност,

–           Желе регистровати бизнис или домаћинство/газдинство,

–           Физичка и правна лица која желе унаприједити пословање те допринијети развоју регије и новим запошљавањима.

У рањиве групе становништва на тржишту рада спадају:

 • Незапослене жене, без обзира на доб,
 • Младе незапослене особе до 35 година,
 • Незапослене особе са инвалидитетом,
 • Домаћинства са једним родитељем (непотпуне породице са малољетном дјецом),
 • Домаћинства са више од 1 незапосленог члана,
 • Припадници националних мањина,
 • Повратничка популација,
 • Особе са Завода са запошљавање којима је преостало од 3-5 година за стицање права на пензију;
 • Теже запошљиве особе (старости између 50 и 65 година).

Пожељно је да кандидати имају:

 • Висок ниво мотивације за покретање самосталног бизниса,
 • Одређени обим властитих средстава за пословање,
 • Образовање за исте или сличне послове,
 • Радно искуство на истим или сличним пословима,
 • Способност аналитичког размишљања и дефинисања јасне пословне идеје.

Право на економску подршку не може се остварити у следећим случајевима:

 • Ако је пријаву поднијела особа која нема пребивалиште на подручју Општине Рудо
 • Ако пријавни образац није достављен на вријеме
 • Ако пријавни образац није адекватно попуњен (непотпуне пријаве неће се узети у разматрање)

У циљу избјегавања нелојалне конкуренције, приједлози за покретање слиједећих врста бизниса ће бити аутоматски елиминисани:

а) пријаве које нису у складу са законом,

б) подразумијевају активности у сивој/црној зони,

в) у којима је нејасно гдје и како се набављају сировине,

г) већ су подржане од Каритаса или других донатора,

д) односе се на угоститељски сектор, те активности: опремање апартмана или кућа за туристе,

ђ) корисници већ користили грантове и нису испоштовали уговорне обавезе,

е) дужници према Општини по другим пројектима или по кредиту,

ф) привредни субјекти који не измирују обавезе по основу пореза и доприноса

ж) те који захтијевају режијске трошкове (рента/режије/плате) ће аутоматски бити искључени.

ВРСТЕ, ВИСИНА И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ПОДРШКЕ

Средства ће се додијелити корисницима у складу са критеријумима Одлуке, Правилника и методологије Каритаса Швајцарске.

Укупан расположиви фонд за додјелу грант средстава у износу од 56.250,00 КМ дијели се на три категорије:

 • Фонд за подршку регистрованим бизнисима у максималном појединачном износу до 8.000 КМ;
 • Фонд за подршку новим предузетницима у максималанм појединачном износу по бизнису до 4.000 КМ;
 • Фонд за подршку пољопривредницима у максималном појединачном износу  до 3.000 КМ.

Општина Рудо задржава право да у случају непостојања адекватних пријава у оквиру једне групе, средства прераспореди на другу групу, или да та средства не распореди уопште.

ПРEУЗИMAЊE ДOКУMEНTAЦИJE И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОЗИВОМ

Дoкумeнтaциja зa приjaву нa „Jaвни пoзив за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години“, мoжe сe прeузeти oд 28.08.2023. године, на званичној веб страници општине Рудо: www.opstinarudo.com, слaњeм зaхтjeвa сa нaзивoм зaинтeрeсoвaнe oргaнизaциje нa: projekti@opstinarudo.com,  или личнo прeузимaњeм у кaнцeлaриjи број: 11, ЂДД Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо.

Питaњa у вeзи с jaвним пoзивoм мoгу се пoстaвити до 20.09.2023. слањем упита на projekti@opstinarudo.com, сa нaзнaкoм „Зa Јaвни пoзив“. Oдгoвoри нa упитe биће дoстaвљeни у писaнoj фoрми у року од 3 рaднa дaнa oд пријема упитa. Oдгoвoри нa упитe ћe збoг трaнспaрeнтнoсти бити jaвнo oбjaвљeни нa oпштинскoj интернет стрaници.

Инфoрмaтивни сaстaнaк у вeзи сa пoзивoм са пoтeнциjaлним апликантима, „oтвoрeни дaн“ ћe сe oдржaти у малој сали Дома културе  31.08. 2023. године са почетком у 11.00 часова и 13.09.2023. са почетком у 11.00 часова.  Пoтeнциjaлни апликанти ћe тoкoм eвeнтуaлнoг сaстaнкa бити дeтaљниje упoзнaти сa пoзивoм, нaчинoм приjaвљивaњa, критeриjумима и сл.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА, МЈЕСТО, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ОДАБИР КАНДИДАТА

Електронски испуњeнa aпликaциja (сa кoмплeтнoм захтијеваном дoкумeнтaциjoм која је наведена у јавном позиву) мoрa се дoстaвити у једном (1) примjeрку у штaмпaнoj фoрми, у зaтвoрeнoj кoвeрти, прeпoручeнoм пoштoм или личнo, тoкoм рaдних дaнa (пoнeдjeљaк-пeтaк), у пeриoду oд 08:00 дo 15:00 часова, нa слeдeћу aдрeсу:

Општинa Рудо, 

ЂДД Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо,

сa нaзнaкoм „Пријава на Jaвни пoзив за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години“

 • НЕ ОТВАРАЈ –

Вањска стрaнa кoвeртe мoрa да сaдржи нaзив пoзивa зa прeдajу пријаве, пунo имe и aдрeсу пoднoсиoцa пријаве са називом бизнис идеје.

Рок за подношење Захтјева на Jaвни пoзив за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на Огласној табли општине Рудо, веб страници општине Рудо и ТВ Рудо.

Уколико Јавни позив не буде објављен исти дан у свим средствима информисања, рок се рачуна од дана последњег објављивања у наведеним средствима информисања.

По окончању Јавног позива, Комисија ће у року од 15 дана донијети Приједлог Листе корисника Јавног позива и исту доставити Начелнику општине на даље поступање.

Квалификовани кандидати са прелиминарне ранг-листе биће позвани да присуствују обавезној обуци и да у другом кругу избора кандидта поднесу бизнис план.

Коначна ранг-листа биће формирана у другом кругу, након бодовања бизнис планова.

Са најуспјешнијим кандидатима ће бити потписани уговори и финансирани бизниси.

 

Текст јавног позива

Апликација за домаћинства

Апликација за бизнисе