Treći javni poziv OCD u okviru ReLOaD2 projekta za podnošenje prijava

OPŠTINA RUDO U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Opštine Rudo za period 2018-2027. godine.

Pioritizirane su sljedeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I PODRŠKA UPOŠLJAVANJU
1.1. Organizovanje necertificiranih obuka za nezaposlena lica koje bi vodile ka povećanju znanja i vještina kod odraslih osoba
1.2. Osposobljavanje stanovništva za poljoprivredu
2. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
2.1. Projekti koji doprinose razvoju svijesti stanovništva o zaštiti životne sredine
2.2. Projekti koji doprinose podizanju svijesti građana i vlasnika pasa o sterilizaciji vlasničkih ali i pasa lutalica
2.3 Projekti koji doprinose podizanju svijesti o uzgajanju i sadnji medonosnih biljaka na širem području opštine kao mjera sprječavanja efekata klimatskih promjena
3. PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I AFIRMACIJA PREDUZETNIŠTVA
3.1. Inovativni projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina žena i mladih
4. SOCIJALNA POLITIKA I ZAŠTITA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA
4.1. Inovativni projekti koji pomažu nove usluge za stara lica i socijalno ugrožene kategorije stanovništva
4.2. Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama kroz uvođenje potrebnih usluga (npr. logopedskih)
4.3. Projekti koji doprinose poboljašnju mentalnog zdravlja stanovništva
5. KULTURA I SPORT
5.1. Inovativni kulturni i sportski sadržaji za djecu i mlade
5.2. Projekti koji doprinose stvaranju sportskih uslova za školsku djecu, sa posebnim akcentom na uključivanje djece iz ruralnih sredina
6. NEFORMALNA EDUKACIJA

6.1. Podrška projektima koji podstiču razvoj inovativnih i edukativnih sadržaja za djecu i mlade na prostoru opštine Rudo
6.2. Podrška projektima koji doprinose eduaktivnim sadržajima za djecu i mlade o umjetničkom izražavanju, edukaciji iz oblasti zaštite u internet okruženju, digitalizaciji kreativnog stvaranja (škola fotogafije, izrade reklama i slično)
7. MLADI
7.1. Projekti koji promovišu volonterizam i interakciju mladih
7.2. Projekti koji doprinose većoj socijalizaciji kroz razvoj kvalitetnijih sadržaja za djecu i mlade na selu

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu januar 2024. – decembar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici opštine: www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Rudo također se može preuzeti od 18. oktobra 2023. godine do 15. novembra 2023. godine, sa zvanične web stranice Opštine Rudo (www.opstinarudo.com) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 20. oktobra 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:
– Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 20. oktobra 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u maloj sali Doma kulture. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

– Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 27. oktobra 2023. godine od 11,00 sati u maloj sali Doma kulture. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem opštinske web stranice. Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

– Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 10. novembra 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Opština Rudo
Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41
73260 Rudo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 15. novembar 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH  www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici opštine www.opstinarudo.com kao i na oglasnoj ploči u zgradi opštinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

1. Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta

3. Matica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska indentifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru

11. Ciljevi održivog razvoja

Najčešća pitanja sa odgovorom

Smjernice za aplikante opština Rudo