Оглас о давању у закуп непокретности

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

– Начелник –

Број: 02 – 477 – 18/ 14

Датум: 06. 10. 2014. год.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 и 95/ 11), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/ 12) и Одлуке о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем јавног конкурса-лицитације („Службени гласник општине Рудо“, број 10/ 14), Начелник општине Рудо, расписује:

ОГЛАС

о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог јавног надметања-лицитације

Општина Рудо даје под закуп путем усменог јавног надметања-лицитације неизграђено градско грађевинско земљиште означено као к. ч. бр. 432 у нарави парк, уписано у Лист непокретности број 468 КО Рудо град, и то:

  • 4 локације за постављање привремених монтажно-демонтажних објеката-киоска – максималне површине 12 м2 за један киоск;
  • 1 локација за постављање љетне баште – максималне површине 16 м2.

Предметне локације су јавне површине које се налазе у ужем градском језгру у зони пословних дјелатности, а приликом постављања привремених објеката ради обављања пословне дјелатности ( трговинске, услужне или угоститељске), инвеститор се мора придржавати претходно израђених урбанистичко-техничких услова.

Лицитација за предметне непокретности одржаће се дана 24. 10. 2014. године са почетком у 11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

Почетна цијена за додјелу у закуп локација из тачке 1. јавног огласа је 10 КМ/ м2.

Предметне локације издају се у закуп привремено, на временски период од 5 ( пет) година, уз могућност продужења истог, а најкасније до привођења земљишта намјени, која је предвиђена планским актом.

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне цијене закупнине за укупну површину локације за коју лицитирају, на благајни општине Рудо.

Учесник лицитације се може пријавити за више предметних локација уз обавезу уплате кауције за сваку лицитацију, а у случају одустанка губи право на повраћај исте.

Једном учеснику у поступку лицитације може бити додјељена само једна локација.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која по закону могу имати право располагања на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

Излицитирану цијену (уз умањење уплаћене кауције) закупац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора о закупу.

Локација ће се предати закупцу на коришћење након потписивања уговора о закупу и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун општине Рудо.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити дана 13. 10. и 20. 10. 2014. године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности и урбанистичко-техничке услове, којих се закупац мора придржавати приликом постављања привремених објеката, може се извршити сваким радним даном до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број 3 у згради општине Рудо.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању-лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима-шалтер сала општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

Оглас је објављен на огласној табли општине Рудо, веб страници Општине Рудо и на ТВ Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.