Javni konkurs za prijem djece u vrtić „Čarobni kutak“, u radnoj 2023/2024. godini

JU Centar za socijalni rad Rudo ( u daljem tekstu: Centar), upisuje u vrtić „Čarobni kutak“ (u daljem tekstu: Vrtić), osnovan pri Centru, 23-oje djece u cjelodnevni i poludnevni broavak, u radnoj 2023/2024. godini, starosti od tri do šest godina.

Prijave za prijem djece se podnose na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Centra ili sa internet stranice opštine Rudo https://www.opstinarudo.com/ ,a iste se sa potrebnom dokumentacijom predaju lično u prostorije Centra ili putem pošte na adresu JU Centar za socijalni rad Rudo, Vožda Karađorđa Petrovića broj 38, Rudo 73260.

Javni konkurs je otvoren od  15.08.2023. godine do 28. 08.2023. godine.

Nakon zatvaranja Javnog konkursa, Komisija imenovana od strane direktora će u roku od 3 dana izvršiti rangiranje i utvrđivanje konačne liste.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Tekst Javnog konkursa

Obrazac

Odluka