Одјељење за општу управу друштвене дјелатности

Medovic

Начелник Одјељења: Мирјана Медовић

Контакт адреса:
Телефон: 058/712-052
Факс: 058/711-242
Е-маил: rudo.opstauprava@teol.net
Kанцеларија број 17.

 

Биографија:

Мирјана Медовић
Рођенa 21.08.1987. године у Прибоју, Р. Србија.
У Рудом завршила основну и средњу школу.
Дипломирала на Економском факултету Пале и стекла звање дипломирани економиста.
Прије именовања за Начелницу Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности, обављала послове: рачуновође у Хотелу Комсар Рудо и рачуноводствено-административне послове у Ветеринатској станици „Саво“.
Удата и мајка једног дјетета.

 

Надлежност Одјељења:

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на:

 • припрему одлука и других аката из надлежности овог Одјељења,
 • лична стања грађана (матичне књиге, држављанство, лично име и друго),
 • пружање правне помоћи,
 • радне односе запослених у општинским органима,
 • борачко инвалидску заштиту (породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, борци, цивилне жртве рата, евиденција  о војној обавези),
 • цибилну заштиту,
 • мјесне заједнице,
 • друштвене дјелатности (образовање, здравствена и социјална заштита, култура, спорт и информисање),
 • приступ информацијама,
 • послове у вези невладиних организација,
 • послови пријемне канцеларије,
 • шалтер сале,
 • овјеру потписа, рукописа и преписа,
 • архиву,
 • издавање увјерења из јавних регистара,
 • помоћне и друге послове (бозачи, послови обезбеђења објекта, одржавање чистоће).

У циљу  ефикаснијег обављања послова, односно постизања веће дјелотворности, ефективности и одговорности, послови овог Одјељења обављају се у оквиру два одјека и то:

РАДНА МЈЕСТА

- Одсјек за општу управу и друштвене дјелатности -

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Начелник Одјељења 1
2. Шеф Одсјека -самостални стручни сарадних за регулисање личних стања грађана, радне односе и пружање правне помоћи 1
3. Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата 1
4. Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности 1
5. Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице 1
УКУПНО 5
Техничко и помоћно особље
6. Возач-портир 2
7. Кафе куварица-курир 1
8. Радник на одржавању чистоће 2
УКУПНО 5
УКУПНО У ОДСЈЕКУ 10

 

- Центар за пружање услуга грађанима -

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Руководилац Центра – самостални стручни сарадник за информисање и приступ информацијама 1
2. Самостални стручни сарадник –администратор за рачунарску мрежу 1
3. Виши стручни сарадник пријемне канцеларије и архиве 1
4. Стручни сарадник за овјере, јавне регистре и издавање радних књижица 1
5. Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар 3
 УКУПНО: 7
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА У ОДЈЕЉЕЊУ 17