Стручна служба СО и начелника општине

НАДЛЕЖНОСТ

Надлежност Стручна служба је:

  • врши стручне, организационе, административне и друге послове за потребе Скупштине општине и њених радних тијела,
  • пружа стручну помоћ одборницима,
  • припрема материјале за сједнице Скупштине општине и њених радних тијела и стара се о њиховој достави,
  • врши израду и штампање службеног гласника општине и инфо-летка,
  • врши стручне, организационе и друге послове из надлежности Начелника општине, комисија и других радних тијела које он образује,
  • врши припрему нацрта односно приједлога одлука и других прописа, које доноси Скупштина општине и Начелник општине.

 

РАДНА МЈЕСТА

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца

1.

Секретар Скупштине општине-руководилац Службе

1

2.

Самостални стручни сарадник за правне послове Начелника општине

1

3.

Самостални стручни сарадник за скупштинске и нормативне послове

1

4.

Технички секретар Начелника општине и предсједника Скупштине општине

1

УКУПНО:

4