Јавни позив за пријаву кандидата за општинске инструкторе и пописиваче

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Сл. гласник БиХ бр. 10/12 и 18/13) и члана 7. Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Сл. гласник РС бр. 70/12 и 39/13) Пописна комисија општине Рудо објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И ПОПИСИВАЧЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ РУДО

Овим Јавним позивом Пописна комисија општине Рудо позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова општинских инструктора и пописивача у спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године на подручју општине Рудо.

Заинтересовани кандидати за општинске инструкторе и пописиваче дужни су ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЛИЧНО у просторијама Пописне комисије смјештеној у згради Општине Рудо (катастар).

Пријава за судјеловање у Попису ће се преузимати и запримати од 19. јула до 31. јула 2013. године у времену од  10 до 15 часова у просторијама  Комисије.

Кандидат се може пријавити само за рад у својству општинског инструктора или пописивача.

ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОРИ

Обавезе у Попису:  обука пописивача; обилазак терена пред Попис и провјера усаглашености скица и описа пописних кругова са стањем на терену; организација и праћење рада пописивача; преглед и контрола попуњених пописних образаца;  други послови по налогу ПКЛЦ и државног /ентитетског инструктора.

Услови које кандидат за општинског инструктора треба да испуњава:

–          да је држављанин БиХ;

–          да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице);

–          да се против кандидата не води кривични поступак

–          да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;

–          да је по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове општинског инструктора;

–          да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао;

–          да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада

Спискови кандидата који су изабрани за инструктажу биће објављени најкасније до 25. августа 2013. године у просторијама Општине Рудо (огласна табла) и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 30. августа Пописној комисији општине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): Личне карте; Дипломе; Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост);  Индекса (за студенте);  Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за  општинске инструкторе пролазе петодневну инстуктажу  у периоду од 06. до 10. септембра  и након одслушане инстуктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитету завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству општинског инструктора или распоређују као резерва.

ПОПИСИВАЧИ

Задаци пописивача у Попису: обилазак терена пред Попис, пописивање „од врата до врата“ и други послови по налогу општинског инструктора и Пописне комисије. Пописивачи морају у двије седмице пописати све јединице Пописа (становнике, домаћинства и станове). Пописивање на терену траје од 1. до 15. октобра 2013. године (укључује суботе и недјеље) од јутра до навече, па нужан предуслов да кандидат за пописивача у том периоду нема пословних /школских обавеза, јер се  од пописивача очекује пуни дневни ангажман.

Услови које кандидат за пописивача треба да испуњава:

–          да је држављаних БиХ;

–          да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице);

–          да се против кандидата не води кривични поступак;

–          да има стечено најмање средње образовање;

–          да је (по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове пописивача;

–          да има читак рукопис

–          да буде расположив преко дана, увече и видендом за посао

–          да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Листа кандидата који буду изабрани за инсртуктажу биће објављена најкасније до

25. августа 2013.године у просторијама Пописне комисије Општине Рудо (огласна табла) и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 30. августа Пописној комисији општине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената) Личне карте;  Дипломе; Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост);  Индекса (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за пописиваче пролазе петодневну инстуктажу у периоду од 16. до 20 септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана),кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитету завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству пописивача или распоређују као резерва.

НАПОМЕНА: Сви кандидати за општинске инструкторе или пописиваче који задовољавају наведене услове из Јавног позива требају понијети личну карту  и хемијску оловку ради попуњавања Пријаве о судјеловању у Попису. Кандидат својим потписом јамчи истинитост података наведених у Пријави. Уколико се утврди да подаци нису тачни, кандидат неће ући у избор за општинског инструктора или пописивача, односно искључује се из даљих активности Пописа.

Кандидати који буду обављали послове општинског инструктора остварују право на накнаду у износу од  75,00 КМ по једном пописивачу.

Кандидати  који буду обављали послове пописивача остварују право на накнаду по основу броја пописних образаца и то: за урбано подручје за П-1 = 1,75 КМ и П-2= 1,75 КМ и рурално подручје: за П-1=1,95 КМ и П-2=1,95 КМ.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО                 ПРЕСЈЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

 Велибор Ћировић                                                                             Топаловић Зоран