Позив на 8. сједницу СО-е Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01-013-77/13.

Датум: 20.09.2013.год.

На основу члана  21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/13-пречишћени текст), заказујем осму редовну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 26.09.2013 године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Усвајање Записника са седме редовне сједнице Скупштине општине Рудо

2. Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.2013-30.06.2013.године,

3. Извјештај о шестомјесечном пословању корисника буџетских средстава:

• ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,

• ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,

• ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

• ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо,

• ЈУ „Рудоспорт“ Рудо,

• ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,

• Општинска развојна агенција Рудо,

• ЈП Информативни центар Рудо,

• КП Услуга а.д. Рудо,

• Општинска борачка организација Рудо,

• ОО Црвеног крста Рудо,

4. Информација о стању саобраћаја и путних комуникација на територији општине Рудо,

5. Информација о јавном реду и миру на територији општине Рудо,

6. Информација о упису ученика у школској 2013/2014 години,

7. Информација о реализацији одлука и закључака Скупштине општине са 4,5,6 и 7 редовне сједнице,

8. Одлука о престанку рада Општинске развојне егенције Рудо,

9. Разрјешење директора ЈУ Општинска развојна агенција Рудо,

10. Именовање ВД директора ЈУ Општинска развојна агенција Рудо,

11. Разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Општинска развојна агенција Рудо,

12. Именовање ВД чланова управног одбора ЈУ Општинска развојна агенција Рудо,

13. Разрјешење директора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,

14. Именовање ВД директора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,

15. Разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,

16. Именовање ВД чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,

17. Разрјешење ВД директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

18. Именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

19. Разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

20. Именовање ВД чланова управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

21. Разрјешење ВД директора ЈУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо,

22. Именовање директора ЈУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо,

23. Разрјешење чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,

24. Именовање ВД чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,

25. Разрјешење ВД чланова Управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо,

26. Именовање ВДчланова Управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо,

27. Разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Рудоспорт Рудо,

28. Именовање ВД чланова Управног одбора ЈУ Рудоспорт Рудо,

29. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовања директора и чланова управних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо,

30. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова сталних радних тијела Скупштине општине Рудо,

31. Одлука о измјени Одлуке о одређивању одборника за вјенчања,

32. Одлука о разрјешењу представника општине Рудо у заједничким кредитним одборима банака и општине Рудо,

33. Одлука о именовању представника општине Рудо у заједничким кредитним одборима банака и општине Рудо,

34. Одлука о отпису потраживања по основу студентских кредита и стипендија додјељених из буџета општине Рудо,

35. Одлука о додјели студентских стипендија,

36. Одлука о измјени Одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступцима намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице,

37. Одлука о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама,

38. Одлука о измјени одлуке о накнади штета,

39. Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Рудо,

40. Одлука о модернизацији јавне расвјете у циљу уштеде електричне енергије,

41. Одлука о организацији и функционисању Цивилне заштите из области заштите и спасавања на подручју општине Рудо,

42. Разматрање захтијева за давање мишљење за МХЕ Радојна,

43. Разматрање захтјева Лаловић Петра за давање мишљења за утврђивање општег интереса за изградњу МХЕ на потоку Ступчаник,

44. Разматрање захтјева КП Услуга Рудо за додјелу позајмице,

45. Разматрање захтјева Церовић Радивоја за куповину земљишта на Устибру,

46. Одлука о продужењу рока Пољопривредној задрузи „Увац – Рудо“ са п.о. Рудо за враћање кредита из средстава буџета општине      Рудо,

47. Одлука о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац – Рудо“ са п.о. Рудо,

48. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

 

Материјал  по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачке којима се врше именовања и разрјешења и тачки 46 и 47   за које ће бити достављен на почетку сједнице.

 

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић