Јавни увид у садржај захтјева за издавање еколошке дозволе бензинске станице у Рудом

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

 Општинска административна служба

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

Број: 03-312-13/13

Датум: 28.10. 2013. године

Одјељење  за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, општине Рудо, рјешавајући по захтјеву „Нестро петрол“  А. Д. Бања Лука – ПЦ Источно Сарајево – Пале, Бензинска станица Рудо, за издавање еколошке дозволе за објекат бензинске станице у Рудом у складу са одредбама  члана 33. и 88. Закона о заштити животне средине (Сл. гласник Р. С. бр: 71/12)  о б ј а в л ј у ј е   

ЈАВНИ  УВИД

У  САДРЖАЈ  ЗАХТЈЕВА  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ  ДОЗВОЛЕ  И ПРИЛОЖЕНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)

            Позива се заинтересована  јавност  да  може  извршити увид у  наведени захтјев  и садржину документације, за „Нестро петрол“  А. Д. Бања Лука – ПЦ Источно Сарајево-Пале,  Бензинска станица Рудо.

Јавни увид се може извршити у згради Скупштине општине Рудо, канцеларија бр. 4, радним даном од  07  до 15 часова.

Јавни увид траје до  28.11. 2013. Године, до када се може доставити   мишљења о захтјеву и приложеној документацији у писаној форми .

 

 

 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК   ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                         ДраганПавловић

                                                                                                       ______________