Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2013/2014. годину

slika za konkurs

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ-

 

Број: 02-67-24/13

Датум: 16.12.2013. године

 

На основу члана 10. Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:13/13 и 16/13), Начелник општине Рудо  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за додјелу студентских  стипендија из средстава буџета општине Рудо

за школску 2013/2014. годину

  

  I  Начелник општине Рудо расписује конкурс за додјелу студентских  стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2013/2014. годину.

  • Студентске стипендије додјељиваће се редовним студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо, који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог даваоца.
  • Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, студентима са посебним потребама – лица ометена у развоју и ученицима  генерације, одобрава се стипендија без бодовања.

Студентске стипендије се додјељују студенту до краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота.

Укупан број додјељених сипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу студентских стипендија.

Студенти чији је приход заједничког домаћинства изнад 400 КМ по члану не могу остварити право на студентску стипендију ( не односи се на студенте из друге алинеје).

Право на студентску стипендију нема студент чији чланови домаћинства имају неизмирене обавезе према општини Рудо по било ком основу, укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај развоја.

Студент који није похађао основну школу на територији општоне Рудо, а имао је пребивалиште на територији општине Рудо, од првог до петог разреда, нема право на стипендију.

Редовни студенти који су обновили годину студија немају права на  стипендију за ту годину.

II  ОПШТИ УСЛОВИ БОДОВАЊА:

–        Успјех у досадашњем школовању

–        Социјални статус

–        Учешће у рату

–        Година студија

–        Упис факултета

 

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

А) Основна документа

–    Пријава на конкурс

–    Извод из матичне књиге рођених

–   Увјерење о статусу редовног студента

–   Увјерење о просјечној оцјени у току предходног школовања – студирања

–   Изјава о заједничком домаћинству

–   Увјерење – потврда о висини мјесечних прихода за последња 3 мјесеца

–   Увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС

–   Фотокопија личне карте

– Изјава студента да се обавезује да у току студија неће паралелно користити студентски кредит,  стипендију или другу редовну новчану помоћод од другог даваоца

– Увјерење-потврда о измиреним обавезама према општини Рудо, по било ком основу, укључујући дуговања по основу кредита за подстицај развоја (евиденција ће се прибавити службеним путем)

–   фотокопија ђачке књижице за период од првог до петог разреда

 

Б) Допунска документа

–  Увјерење – потврду са евиденције незапослених лица

– Фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства који се у изјави о заједничком домаћинству изјасни као домаћица

– Увјерење о статусу родитеља или старатеља (погинулог борца, ратног војног инвалида, борца I и II категорије)

– Увјерење – доказ о неспособности 100% за рад   или извод из МКР за родитење старије од 65 година

–  Увјерење о губитку родитеља – извод из матичне књиге умрлих

– Увјерење – рјешење од Центра за социјални рад о статусу лица са посебним потребама

– Увјерење – потврда о школовању за члана/чланова породице (ученик, студент) који се налазе на редовном  школовању

– доказ о пребивалишту за вријеме школовања у периоду од првог до петог разреда ( за подносиоце захтјева који нису похађали основну школу на подручју општине Рудо, за период школовања од првог до петог разреда)

–  Копија текућег рачуна

 

Документа се предају у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

Захтјев студента, који не достави неки од докумената из тачке А (основна документа) неће се разматрати, док студент који не достави неки од докумената из тачке Б (допунска документа) по којем се утврђује бодовање неће се бодовати по том основу.

Студенти који су обновили једну годину студија немају право учешћа на конкурсу за обновљену годину студија, као и студенти који су у току школовања обновили више од једне године студија, немају право учешћа на конкурсу за додјелу стипендија.

Студенти којима се стипендија одобрава без бодовања, дужни су уз захтјев поднијети и све горе наведене документе.

 

IРОК ЗА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

            Рок за подношење пријава на конкурс за додјелу студентских  стипендија је 30 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли општине Рудо, интернет страници Општине  и  ТВ Рудо.

Пријаве се достављају путем Центра за пружање услуга грађана општине Рудо, са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак,дипл.инг.архитек.с.р.