Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу.

Путем овог конкурса биће суфинансирани пројекати из области међународне сарадње – подршка организацијама, удружењима и установама културе којe користе средства иностраних фондова те области децентрализације у култури. Посебни услови за сваку од наведених области утврђени су самим Јавним конкурсом.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс, који је отворен до 25. децембра ове године, имају организације, удружења грађана и установе за обављање културне дјелатности регистроване на територији Републике Српске, док установе културе чији је оснивач Република Српска не могу учествовати у расподјели средстава.

Оцјењивање и вредновање пријављених пројеката вршиће се на основу посебних критериујума утврђених за сваку од области културе на које се конкурс односи.

Пријаву на Јавни конкурс са комплетном документацијом потребно је доставити лично или путем поште на адресу Министарства просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком „Конкус за суфинансирање пројеката из области КУЛТУРЕ за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015. годину“.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015. годину, као и пратећи образац пријаве, те финансијски образац који је потребно приложити као саставни дио пројекта,  доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net ), на страници Министарства просвјете и културе.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

У наставку конкурс и потребни обрасци за пријаву на исти.

Извор: сајт Министарство просвјете и културе Републике Српске

Јавни конкурс

Општа пријава

Образац1

Образац2

Листа за провјеру документације