Поновни јавни оглас о давању у закуп пословних простора у власништву општине Рудо

 Општина Рудо даје под закуп, путем прикупљања писмених понуда, пословне просторе у приземљу  зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђенe на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписанe у Лист непокретности број 494 КО Штрпци и то:

-пословни простор у површини од 29 м2;

-пословни простор у површини од 15 м2;

-пословни простор у површини од 11 м2;

-пословни простор у површини од 30 м2.

Висина минималне почетне цијене закупнине износи 2,00 КМ/м2.

Пословни простор се даје у закуп на 4  године, уз могућност продужења.

За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити депозит у износу од 100,00 КМ на благајни општине Рудо и доказ о уплати депозита доставити уз пријаву на оглас у запечаћеној коверти.

Поновни оглас