Обавјештење о легализацији објеката

Обавјештавају се правна и физичка лица са подручја општине Рудо, власници бесправно изграђених или бесправно започетих објеката, односно дијелова објекта, да је 18.07.2018. године ступио на снагу Закон о легализацији бесправно изграђених објеката. Овим законом створени су услови за легализацију објеката, односно дијелова објеката који су изграђени, започети или реконструисани без грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта, а који су изграђени или чија је изградња започета до дана ступања на снагу овог Закона.

Поступак легализације покреће се по захтјеву инвеститора или власника бесправно изграђеног или бесправно започетог објекта, односно дијела објекта, који се подноси Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове.

НАПОМЕНА: Ако инвеститор, односно власник бесправно изграђеног објекта захтјев за легализацију не поднесе у року од 6 мјесеци, рачунајући од дана ступања на снагу овог Закона, односно до 18.01.2019. године, поред накнаде прописане овим Законом (накнада за ренту и накнада за уређење грађевинског земљишта) додатно плаћа и накнаду за легализацију која износи 20% од обрачунатог износа горе наведених накнада.

               Све детаљне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове.