Обједињени резултати изјашњавања у поступку опозива начелника општине Рудо

Република Српска

Скупштина општине Рудо

-Комисија за спровођење поступка опозива

начелника општине Рудо-

Број:01-03-34/18

Датум: 28.12.2018.год.

На основу члана 45.в Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) Комисија за спровођење поступка позива начелника општине Рудо на сједници одржаној дана 28.12.2018. године, д о н о с и

О Д Л У КУ

О обједињавању, утврђивању  и објављивању резултата изјашњавања грађана  у поступку опозива начелника општине Рудо

Члан 1.

Комисија за спровођење поступка опозива начелника општине Рудо након обједињавања резултата са свих седамнаест редовних бирачким мјеста, два мобилна тима, непотврђених листића и гласања путем поште, утврђује и објављује збирне резултате  изјашњавања грађана на спроведеном изјашњавању грађана у поступку за опозив начелника општине Рудо одржаном 23.12.2018.године у табели Збирни резултати за редовна бирачка мјеста, МТ-1, МТ-2, пошта и непотврђени и Аналитичком извјештају о резултатима гласања о опозиву начелника општине Рудо, који су саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

            Након обједињавања, утврђивања и објављивања резултата изјашњавања, Комисији за спровођење поступка опозива начелника општине Рудо  може се поднијети захтјев за поновљено бројање гласачких листића у року од три дана  од дана утврђивања иобјављивања изборних резултата из члана 1.ове одлуке, на начин, у форми и под условима како је прописано одредбама члана 5.30 Изборног закона Босне и Херцеговине.

Захтјев за поновљено бројање гласачких листића подноси се непосредно у сједишту Комисије за спровођење поступка опозива начелника општине Рудо у згради Општинске управе Рудо , улица Драгољуба Драже Михајловића 41 Рудо или путем факса на број 058/711-242.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се 28.12.2018.године у 14,00 часова на интернет страници општине Рудо и на огласним таблама општинске управе Рудо и сматраће се да је даном објављивања иста достављена свим учесницима у поступку опозива начелника општине Рудо.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднијети жалба Републичкој изборној комисији Републике Српске у року од 48 сати од дана објављивања ове одлуке.

Жалба се подноси преко Комисије за спровођење поступка опозива путем факса на број 058/711-242 или непосредно у сједишту Комисије за спровођење поступка опозива начелника општине Рудо у згради Општинске управе Рудо , улица Драгољуба Драже михајловића 41 Рудо

Аналитички резултати са излазношћу

Одлука о обједињавању и објављивању резултата гласања

Збирни резултати за сва бирачка мјеста комисија

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ђуровић Зоран, дипл.прав.