Обавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-5/23

Датум: 27.07.2023.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

ЗА  ОБЈЕКАТ СТС-Б 10(20) /0,4 kV,  400 kVA „ФНЕ ДВА БРАТА“ са подземним 10 (20) kV  ПРИКЉУЧНИМ ВОДОМ, ИНВЕСТИТОРА ЗТУР „ДВА БРАТА“ Арсић Душка, с.п. Рудо

 

Инвеститор Арсић Душко, власник ЗТУР „Два брата“ Рудо поднио је овом органу Захтјев за издавање еколошке дозволе  за објекат у изградњи – СТС-Б 10(20) /0,4 kV, 400 kVA „ФНЕ ДВА БРАТА“ са подземним 10 (20) kV прикључним водом на земљишту означеном као к.ч.број 1026/1, 1026/4 и 1019  КО Рудо Град. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Превента“ д.о.о. Угљевик и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменуто постројење.

Еколошка дозвола

 

                                                                                   в.д.НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Тешевић Зоран, дипл.ецц.

                                                                                 ________________________