О б а в ј е ш т е њ е

Начелник општине Рудо објавио је Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо путем прибављања писаних понуда, на подручју К.О.Штрпци.

Пољопривредно земљиште даје се у закуп:

  • за обављање сточарске производње, за период закупа од 2 године
  • за обављање ратарске и повртарске производње за период закупа од 10 година

Право учешћа на Јавном огласу имају Привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности на подручју општине Рудо, као и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, под условом да имају сједиште  или пословну јединицу, односно пребивалиште на подручју општине Рудо најмање годину дана прије  подношења понуде, тј.пријаве на Јавни оглас.Правна и физичка лица морају испуњавати  опште и посебне услове прописане Правилником о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо(„Службени гласник општине Рудо“, број:2/15 , 2/16, 4/20,4/24).

Свим заинтересованим понуђачима, катастарске скице и планови предметних честица пољопривредног земљишта из Јавног огласа, биће изложене на увид у шалтер сали општине Рудо.

Јавни оглас објављен је  на Огласној табли општине, Веб страници и на ТВ Рудо   дана 09.04.2024.године.

Рок за пондошење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                               Драгољуб Богдановић

Јавни позив

Образац пријаве-физичка лица-ратарска производња

Образац пријаве-физичка лица-сточарска производња

Образац пријаве-правна лица-ратарска производња

Образац пријаве-правна лица-сточарска производња