Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

На основу члана, 148б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:41/ 03), Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 13/ 13), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 17/ 13), Скупштина општине Рудо, расписује

 

 Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

            I – Скупштина општине Рудо расписује Јавни конкурс за избор и именовање и то:

 1. предсједника и 2 (два) члана Одбора за жалбе општине Рудо (у даљем тексту: Одбор),
 2. три члана Управног одбора Центра за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо,
 3. три члана Управног одбора Јавне установа за туризам и спорт Рудо.

            II – ОПИС ПОСЛОВА

Одбор одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу.

Управни одбор обавља послове у складу са законом и општим актима јавне установе.

            III – M АНДАТ

            Мандат предсједника и чланова Одбора за жалбе и чланова Управног одбора траје четири године.

            IV – СТАТУС

            Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и техничког и помоћног радника у општинској управи.

Чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија висина се утврђује посебном одлуком Скупштина општине.

            V – ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

            Кандидати морају испуњавати слиједеће опште и посебне услове:

Општи услови су:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе
 5. да није отпуштен из органа управе – као резултат дисциплинске мјере, на било коме нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса
 6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Суда и да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ).

Посебни услови су:

 1. За Одбор за жалбе општине Рудо:
 • да има четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија – дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
 • да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
 • да има положен стручни испист за рад у органима управе, или положен правосудни испит и
 • да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

За члана Одбора не могу бити именована лица која су запослена у Општинској управи Рудо.

 1. За чланове Управних одбора установа:
 • висока или виша стручна спрема, друштвеног смјера,( за ЈУ за туризам и спорт друштвеног или техничког смјера),
 • познавање дјелатности установе,
 • познавање садржаја и начина рада управног одбора.

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/ 03) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/ 08) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13).

            VI – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

            Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 • биографију о кретању у служби и описом послова које је кандидат до сада обављао,
 • овјерену копију личне карте,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • овјерену копију дипломе,
 • увјерење о положеном правосудном испиту или стручном испиту за рад у органима управе ( кандидати за Одбор за жалбе),
 • увјерење о радном искуству,
 • љекарско увјерење о општој здравственој способности, (доставиће изабрани кандидати Одбора за жалбе по окончању изборне процедуре),
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи.
 • потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

Кандидати су дужни доставити оригиналне документе, или овјерене фотокопије, не старије од 6 мјесеци.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове конкурса, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Поступак именовања Одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања приједлога Комисије за избор предсједнику Скупштине општине.

            VII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

             Рок за подношење пријаве за чланове Одбора за жалбе је 15 дана, а за чланове управних одбора 30 дана, од дана објављивања Конкурса. Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске”, Службеном гласнику Републике Српске и на WEB страници општине. Ако Конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Скупштина општина Рудо, улица Драже Михаиловића број 41 са назнаком „Комисија за избор“.

 

Број: 01 – 111 – 3/ 14                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Дана: 03. 03. 2014. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                       Велибор Ћировић