Наредба о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02 – 404 – 5/ 14

Датум: 12. 03. 2014

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС бр. 14/ 10), Наредбе Министарства здравља и социјалне заштите (Сл. гласник РС бр. 32/ 08) и члана 49. Статута општине Рудо пречишћен текст (Сл. гласник опш. Рудо бр. 5/ 13), Начелник општине Рудо д о н о с и : 

Н А Р Е Д Б У

о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

 

 1. У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари, наређује се вршење обавезне дератизације на подручју општине Рудо
 • Прољетна фаза обавезне дератизације обављаће се од 24. 03. 2014 – 29. 03. 2014
 1. Обавезна дератизација обухвата:
 •  пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница,
 •  зелене површине,
 •  канализациону мрежу,главну градску депонију,
 • здравствене, школске и предшколске установе,
 • вјерске објекте,
 •  приватна домаћинства, стамбени фонд.
 1. Дератизацију ће вршити овлаштена и оспособљена стручна организација која посједује рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, д. о. о. „Санитација“ из Зворника.
 2. Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 60. став 1. тачка в). Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гл. Републике Српске“, бр. 14/ 10).
 3. Здравствена инспекција вршиће надзор извршења ове наредбе.
 1. Ова наредба има се објавити на свим јавним мјестима (огласна табла Општине, МЗ, телевизији Рудо и сл.)

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак дипл. инг. арх.