Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде и признања Скупштине општине Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-014-8/14

Датум:22.05.2014. године

На основу члана 49. Статута општине Рудо- пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и 3/14), а у складу са чланом 15. Одлуке о наградама и признањима („Службени гласник општине Рудо“ број:10/09), Начелник општине Рудо,  објављује

 

                                                                                                                                                                                            ЈАВНИ ПОЗИВ

                                                                                                                                               за достављање приједлога за додјелу наградa и признања

                                                                                                                                                                              Скупштине општине Рудо

            Објављује се јавни пизив за достављање приједлога за додјелу наградa и признања Скупштине општине Рудо у 2014. години.

 

Критерији за додјелу награда и признања

Основни критерији за додјелу награда и признања односе се:

-за изузетан допринос у развоју општине, радом и заслугама у изградњи, и унапређењу квалитета живљења на општини;

-постигнутим изузетним резултатима рада у свим гранама привређивања;

-за изузетан допринос у друштвено-политичком раду;

-постигнута изузетна остварења и остварени врхунски резултати у области образовања, науке, културе, здравства, умјетности, спорта, туризма, очувања и заштите животне средине;

-исказано посебно пожртвовање и лична храброст у спасавању људских живота  и материјалних добара, спречавања настанка већих материјалних штета као и отклањање истих;

-учињена дјела која заслужују опште поштовање и признање као што су дјела хуманости, донаторства и добротворне акције.

Предлагање кандидата 

Право предлагања кандидата имају правна и физичка лица, органи и радна тијела и други субјекти са сједиштем, односно пребивалиштем на подручју општине Рудо.

Кандидати за награде и признања Скупштине општине Рудо могу бити појединци, предузећа, установе и други субјекти.

Приједлог се сачињава у писаној форми  и мора садржавати основне биографске податке о предложеном кандидату – физичком лицу, односно статусне податке о правном лицу и образложење са наведеним подацима о посебном доприносу и постигнутим резултатима која заслужују додјелу награде или признања.

Приједлог се доставља Комисији за награде и признања Скупштине општине Рудо, закључно са 28.05.2014. године.

Коначан приједлог, број и врсту за додјелу награда и признања припрема и утврђује  Комисија за награде и признања  након разматрања пристиглих приједлога и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Додјела награда и признања извршиће се на свечаној сједници Скупштине општине Рудо 12.07.2014.године.

Овај јавни позив ће се објавити на огласној табли, интернет страници општине Рудо и на ТВ Рудо.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак,дипл.инж.архит.с.р.