Усвојен Годишњи обрачун буџета општине Рудо за 2014. годину

Скупштина општине Рудо на ХХI сједници усвојила је Годишњи обрачун буџета општине Рудо за 2014. годину.

У прошлој години укупни приходи и примици у буџету општине Рудо износили су 5. 031. 378 КМ, што је 3% више у односу на усвојене Ребалансом за 2014. годину, а укупни буџетски расходи са издацима износили су 4. 461. 756 КМ.

На крају године остварен је суфицит у износу од 87. 229 КМ. Пошто обрачунати суфицит проистиче од прихода по основу обрачунатих камата, исказани суфицит није расположив за расподјелу.

Према ријечима шефa Одсјека Вере Фуртуле, и ове као и претходне године општина Рудо је пословала несметано и измиривала своје обавезе по њиховом доспећу и поред додатних проблема који су проузроковани ликвидацијом Бобар банке. Посебно је значајн навести то да су потраживања свих буџетских корисника благовремено измиривана.