Поновни јавни оглас за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

– НАЧЕЛНИК –

Број: 02 – 020 – 70/ 14

Датум: 18. јун 2015.године

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13) и члана 4. Одлуке о учествовању општине на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“, број 11/ 13, 13/ 13, 10/ 14 и 5/ 15), Начелник општине Рудо, расписује

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС

за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

у поступку намирења потраживања за невраћене кредите

 за подстицај развоја локалне заједнице

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА је поновна продаја путем непосредне погодбе покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице и то:

а) Машина за израду бодљикаве жице „Wафиос“, година производње 1978, инв.број: 00153;

б) Машина за израду ексера велика „Wафиос“, година производње 1973, инв.број: 00161;

в) Машина за израду ексера средња „Wафиос“, година производње 1973, инв.број:00162;

II Поновна продаја покретних ствари из тачке  I  Огласа вршиће се непосредном погодбом, након истека рока за евидентирање свих заинтересованих потенцијалних купаца, путем директног покушаја постизања договора са Начелником општине , који заступа општину Рудо и представника заинтересованих купаца у терминима који ће бити накнадно одређени.

III Процијењена вриједност ствари из тачке I Огласа сходно Налазу и мишљењу  вјештака одговарајуће струке износи:

а)                                   13.200,00 КМ

б)                                      7.300,00КМ

в)                                     5.400,00 КМ

Укупна процијењена вриједност свих ствари износи: 25. 900, 00 КМ

Цијена,ако буде постигнута путем непосредне погодбе не може ићи испод 1/ 3 процијењене вриједности сходно члану 4а Одлуке.

IV Право учешћа на поновној продаји путем непосредне погодбе имају сва правна и физичка лица, која у остављеном року се пријаве  на евидентирање Листе заинтересованих купаца.

V Продаја се врши по начелу„ виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби и без могућности њиховог враћања и рекламације, уколико се накнадно утврде неки недостаци, а све порезе и трошкове сноси купац.

VI Ако најповољнији понуђач/купац не уплати укупну купопродајну цијену у року од 8 (осам) дана од дана закљученог поступка Непосредном погодбом, сматра се да је одустао од куповине .

Купац је дужан обезбједити утовар и превоз ствари у присуству особе овлаштене за лицитацију.

VII Предмет продаје се може погледати сваки радни дан у периоду од 11 до 13 часова у кругу АД „Нови аутодијелови“ Рудо уз присуство овлаштене особе општине Рудо.

VIII Рок за подношење (евидентирање) пријава за учешће на лицитацији је 6.јул 2015. године,као последњи дан за подношење пријава.

Оглас ће се објавити на  ТВ Рудо, интернет страници и Огласној табли општине Рудо.

Пријаве за евидентирање на Листу заинтересованих купаца се подносе путем телефона контакт особи: Никитовић Игору на тел: 058/ 711-360 ,или лично у канеларији број 5, зграда општине Рудо у периоду од 08-15 часова или путем мејла leaprudo@spinter.net

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

_______________________