Наредба о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари, наређује се вршење обавезне дератизације на подручју општине Рудо.

Прољетна фаза обавезне дератизације обавља ће се од 11.04. 2016 -21.04. 2016

Обавезна дератизација обухвата:

  • пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница,
  • зелене површине
  • канализациону мрежу,главну градску депонију,
  • здравствене,школске и предшколске установе,
  • вјерске објекте,
  • приватна домаћинства, стамбени фонд

Дератизацију ће вршити овлаштена и оспособљена стручна организација која посједује рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске,д.о.о. „Санитација“ из Зворника.

Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 60. став 1. тачка в). Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл гл.Републике Српске“,бр.14/10).

Здравствена инспекција вршиће надзор извршења ове Наредбе.

Наредба