Оглас о продаји непокретности

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Начелник-

Број: 02-477-69/17

Датум: 6. април 2017.године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о начину и условима продаје непокретности („Службени гласник општине Рудо“, број 3/17 ), Начелник општине Рудо, расписује

 ОГЛАС

о продаји непокретности

I Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом непокретност означену са к.ч.број 3493/8, звано жељезничка пруга, укупне површине 329 м2, уписану у Посједовни лист број 545 и Зк уложак број 1312 КО Соколовићи.

II Лицитација за предметну непокретност одржаће се дана 28.04.2017.године са почетком у  11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

III Почетна продајна цијена непокретности из тачке I овог огласа је 3,00 КМ/м2, што за укупну површину непокретности од 329 м2 износи 987,00 КМ.

IV Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош) као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

V За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене земљишта у износу од 98,70 КМ, на жиро рачун општине Рудо број: 5620060000126107- рачун за прикупљање јавних прихода, отворен код Развојне банке, врста прихода 729-124, шифра општине 080, буџетска организација 9999999 и доказ о уплати кауције доставити Комисији за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта до почетка лицитације.

VI Купопродајну цијену земљишта (уз умањење у износу уплаћене кауције), купац је дужан уплатити у року од 15 дана од закљученог поступка лицитације, а предаја земљишта у посјед извршиће се након уплате купопродајне цијене и закључења купопродајног уговора.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац.

VII Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити дана 13.04.2017. и 21.04.2017. године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности може се извршити сваким радним даном до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број 12 у згради општине Рудо.

 VIII Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању- лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Оглас је објављен на веб страници Општине Рудо, огласној табли општине Рудо и ТВ Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима-шалтер сала општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића бр.41, са назнаком „Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта“.

 

 

                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                      Рато Рајак, дипл.инж.арх.

                                                 _____________________