Оглас о продаји непокретности

Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом непокретност означену са к.ч.број 491/42, звано жељезничка пруга, неплодно, укупне површине 1223 м2, уписану у Посједовни лист број 181 и Зк уложак број 292 КО Стрмица.

Лицитација за предметну непокретност одржаће се дана 27.10.2017.године са почетком у 11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I овог огласа је 3,00 КМ/м2, што за укупну површину непокретности од 1223 м2 износи 3.669,00 КМ.

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош) као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

Tekst oglasa