Оглас о давању у закуп земљишта путем усменог јавног надметања-лицитације

Општина Рудо даје под закуп путем усменог јавног надметања-лицитације, земљиште  означено као дио к.ч.број 215, уписано у Лист непокретности број 494 КО Штрпци, укупне површине 2000 м2.

Лицитација за предметне непокретности одржаће се дана 30.03.2018. године са почетком у 11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

Почетна цијена за додјелу у закуп локације  износи 0,01 КМ/м2.

Предметна локација издаје се у закуп привремено, на временски период од 4 године, уз могућност продужења истог, а најкасније до привођења земљишта намјени, која је предвиђена планским актом.

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 20,00 КМ за локацију за коју лицитирају, на благајни општине Рудо, до почетка лицитације.

Оглас