ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

ОПШТИНА РУДО У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

РеЛОаД је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*[1] и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Рудо који су наведени у документу Стратегија локалног развоја Општине Рудо 2018.-2027., из сљедећих приоритетних области:

 1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  1.1. Пројекти који рјешавају проблем дивљих депонија и подижу свијест код становништва о штетности дивљих депонија и важности сакупљања комуналног отпада
  1.2. Пројекти чишћења ријечних корита и приобалног појаса уз повећање свијести о штетности одлагања отпада у ријечним токовима
 2. АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ЗАПОШЉАВАЊА
  2.1. Јачање капацитета у области пољопривреде (сточарство, повртларство, воћарство, прикупљање и прерада шумског воћа, љековитог биља и осталих пољопривредних производа..)
  2.2. Развој вјештина и афирмација и промоција женског и омладинског предузетништва
  2.3. Промоција потенцијала за развој предузетништва у општини Рудо
 3. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  3.1. Унапређење постојећих и развој нових услуга социјалне помоћи и заштите за угрожену популацију
  3.2. Развој програма подршке на унапређењу положаја социјално угроженог становништва
  3.3. Подршка особама са потешкоћама у развоју
 4. КУЛТУРА И СПОРТ
  4.1. Развој нових културних и спортских садржаја за дјецу и младе
  4.2. Промоција и заштита нематеријалне и материјалне културне баштине и умјетничког стваралаштва на простору општине Рудо
 5. ОБРАЗОВАЊЕ
  5.1. Неформално образовање у сврху развоја вјештина и компетенција
  5.2. Развој нових образовних садржаја за дјецу и младе

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД пројекта (три године) 120.000 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду јули 2019. – март 2020. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org , као и на веб страници Општине Рудо www.opstinarudo.com

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо такођер се може преузети од 19. априла до 30. маја 2019. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: registry.ba@undp.org; projekti@opstinarudo.com или лично преузимањем у Општини Рудо, канцеларија бр. 11, Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) априла 2019. године са почетком у 10,00 сати у Друштвеном центру. За учешће на тренингу неопходно је извршити пријаву путем емаил на projekti@opstinarudo.com најкасније до 19. априла до 12,00 сати.
Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан маја 2019. године од 11,00 до 12,00 сати у малој сали Дома културе. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.
Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта Ментора први састанак са ментором планиран је за мај 2019. године од 12,00 до 16,00 сати у малој сали Дома културе. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем опћинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Рудо. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе registry.ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД пројекат. Питања се могу постављати до 27. маја 2019. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.
Осим тога, доступан је и документ, Информације о честим грешкама, који даје преглед најчешћих грешака, као и друге документе јавног позива, као и често постављана питања (ФАQ). Оба документа су резултат раније објављеног позива у општини Рудо и односе се на нове подносиоце захтјева како би се избјегли исти или слични прекршаји током овог позива.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД пројекат:

Општина Рудо

Канцеларија бр. 11

Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41

73.260 Рудо, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 30. мај 2019. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на wеб страници Општине Рудо (www.opstinarudo.com , као и на огласној плочи Општине. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

[1] *Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности.

Пројектна документација и формулари:

Смјернице за апликанте

Пројектни приједлог

Преглед буџета

Матрица логичког оквира

План активности и промоције

Административни подаци о апликанту

Финансијска идентификациона форма

Изјава о подобности

Изјава о двоструком финансирању

Изјава о партнерству

Листа за провјеру

Одговори на често постављана питања

Информације о честим грешкама