Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску административну службу Рудо

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 1. и 3. Одлуке о пријему приправника у Општинску административну службу Рудо у 2013.години („Службени гласник општине Рудо“ број:9/13), Начелник општине Рудо, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску административну службу Рудо

 

I- Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за пријем три (3) приправника са високом стручном спремом и пет (5) приправника са средњом стручном спремом, ради обављања приправничког стажа, и то:

  1. Дипломирани економиста- 1 извршилац
  2. Дипломирани правник- 1 извршилац
  3. Менаџер у пословно-цивилној безбједности- 1 извршилац
  4. Средња стручна спрема -IV степен- 4 извршиоца
  5. Средња стручна спрема-III степен- 1 извршилац.

 

II- Приправником са високом стручном спремом сматра се лице које након завршетка студија на високошколској  установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана.

Приправником са средњом стручном спремом сматра се лице које након завршетка средње школе први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.Приправ- нички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци.

Приправник нема статус службеника.

 

III- Општи услови за пријем приправника

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старији од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у административној служби јединице локалне самоуправе.

 

IV- Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати следеће посебне услове:

IV-1.  Стручна спрема

под I-1.ВСС дипломирани економиста –VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS ;

под I-2. ВСС дипломирани правник- VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS;

под I-3. ВСС менаџер у пословно-цивилној безбједности- завршен први циклус студија који је вреднован са 180 ECTS;

под I-4. ССС –IV степен;

под I-5. ССС-III степен.

IV-2.  да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица.

 

V-  Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова (оригинал или овјерена фотокопија)и то:

-извод из матичне књиг рођених,

-увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

-диплома о завршеној школској спреми,

-извод из казнене евиденције према мјесту рођења (не старији од три мјесеца),

-љекарско увјерење о здравственој способности (доставиће изабрани кандидати по окончању поступака пријема),

-увјерење бироа за запошљавање да се води на евиденцији незапослених,

-увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете)-достављају само кандидати који имају тај статус.

 

VI- Поступак одабира кандидата

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се разговор-интервју пред посебном комисијом, о чему ће кандидати бити накнадно обавјештени.

 

VII- Начин и рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, огласној табли Завода за запошљавање РС-биро Рудо, огласној табли Општине Рудо и Телевизији Рудо.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се доставити лично на шалтер писарнице или путем поште на адресу: Општина Рудо-Комисија за пријем приправника, са назнаком „Пријава на конкурс“, 73260 Рудо.

Број:02-123-8/13
Датум: 19.06.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,
Рато Рајак, дипл.инж.арх. с.р.