Оглас о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог јавног надметања-лицитације

Општина Рудо даје под закуп путем усменог јавног надметања-лицитације неизграђено градско грађевинско земљиште означено као к.ч.број 602/1, уписано у Лист непокретности број 468 КО Рудо град као остало неплодно земљиште, а у сврху постављања привременог монтажно-демонтажног објекта, максималне површине од 50м2.

Предметна локација је јавна површина која се налази у ужем градском језгру и иста се додјељује ради обављања пословне дјелатности (трговинске, услужне, угоститељске), и приликом постављања привременог објекта, инвеститор се мора придржавати претходно израђених урбанистичко-техничких услова.

Текст огласа може се преузети овдје: Оглас